Het Kerkgebouw

Het bijzondere kerkgebouw, dat onze gemeente mag gebruiken, is gebouwd in opdracht van een Spaanse edelman: graaf Alejandro del Castillo. Deze was tegen het eind van de jaren 60 van de vorige eeuw zeer vermogend geworden door de verkoop van hem toebehorende percelen grond ten behoeve van het opkomend toerisme in Playa del Inglés.

Hij gaf opdracht aan de beroemde architect Don Manuel de la Peña Suarez en deze kwam met een bijzonder ontwerp. De kerk heeft de vorm van een (omgekeerd) schip en draagt de naam El Salvador (de Verlosser). De grote zuil voor de ingang wijst op Christus op wie ons geloof gefundeerd is.

Het altaar bestaat uit één stuk lavasteen, afkomstig van het binnenland van het eiland, en is meer dan 4 meter breed. Ook dit herinnert aan Christus, die immers de “geestelijke Rots” wordt genoemd (1 Cor. 10:4). Het grote raam erachter spreekt van Hem als het Licht der Wereld.

De ramen in de zijkapel verwijzen naar het Heilig Avondmaal. Deze ramen zijn gemaakt door Giraldo.

De buisjes aan het ijzeren hek bij het voorportaal en bij de ramen (vervaardigd door José Abad) stellen gebroken orgelpijpen voor en symboliseren de wanklank van een gebroken kerk. Daarom wil dit kerkgebouw een Templo Ecuménico zijn. Het was de uitdrukkelijke bedoeling van de schenker dat deze (Rooms-Katholieke) kerk ook ruimte zou bieden aan protestantse gelovigen. En nog steeds maken anglicanen, lutheranen, evangelischen en ook wij als Nederlands protestanten dankbaar gebruik van dit bijzondere kerkgebouw. Enkele keren per jaar krijgt de oecumene

concreet gestalte in een gezamenlijke dienst van alle geloofsgemeenschappen, die in de Templo plegen samen te komen.

Naast de ongeveer 8 diensten die er op de zondag worden gehouden (in allerlei talen) wordt de Templo ook in de week zeer intensief gebruikt. Er zijn diensten, zangavonden en concerten. Door de zusters, die de kerk onderhouden, wordt vanuit de Templo diaconaal/sociaal werk gedaan. Zij beheren o.a. een voedselbank.

De Geschiedenis

In oktober 1977 nam ds. Rob Roosenboom (die destijds een kleine, Spaanstalige protestantse gemeente in Las Palmas diende) het initiatief om “Evangelische diensten voor Nederlanders ” te gaan houden in Playa del Inglés, waar ook toen al vele landgenoten vakantie hielden. In de eerste dienst waren in totaal 6 personen aanwezig, maar naarmate er meer bekendheid kwam, groeide het aantal bezoekers gestaag.

Enkele maanden later bleek de Templo (met 240 zitplaatsen) al te klein en moesten soms 100 à 150 mensen genoegen nemen met een staanplaats buiten.

Na enige tijd ontstond er een relatie met de Stichting Evangelisch Pastoraat onder Nederlanders in Spanje (later opgegaan in de I.P.N.Z.E.) en kreeg het werk een structureel karakter. De bisschop van Las Palmas gaf toestemming om op zondagmiddag om 16.30 uur gebruik te maken van de Templo Ecuménico. Nu dus al 40 jaar lang is er in de wintermaanden een Nederlandstalige protestantse dienst in Playa del Inglés.

Nadat de Nederlandstalige Rooms Katholieke diensten opgehouden zijn te bestaan, worden onze diensten ook regelmatig bezocht door R.K. broeders en zusters en noemen wij ons dus Nederlandstalige Interkerkelijke Geloofsgemeenschap Gran Canaria.

Elk jaar komen er twee predikanten, afkomstig uit de breedte van de protestantse kerken, vanuit Nederland om de diensten te leiden en pastorale zorg te bieden.

In de eerste jaren hebben Willem en Frieda Franse, die op het eiland woonachtig waren, heel veel coördinerend werk gedaan voor de gemeente. Hun taak werd later overgenomen door Clary de Feyter, die permanent op Gran Canaria woont en samen met haar man Eduardo (†) meer dan 20 jaar de diensten coördineerde.

Sinds het seizoen 2013/2014 is er een kerkteam, waarvan ook Clary deel uit maakt.

Het Pijporgel 

Het pijporgel in de Templo dateert van 1980 en is vervaardigd door de orgelbouwer Gerhard Grenzing uit Barcelona. Het wordt intensief gebruikt voor de begeleiding van de erediensten. Ook worden er regelmatig concerten op gegeven.

Het orgel heeft 2 klavieren en pedaal. De dispositie is als volgt:

MANUAAL I
rohrflöte 8’, oktave 4’, quintflöte 2 2/3’,
waldflöte 2’, terz 1 3/5’, mixtur 4-fach,
trompete 8’

MANUAAL II
gedackt 8’, rohrflöte 4’, principal 2’
quinte 1 1/3’, zimbel 2-fach, regal 8’

PEDAAL
subbass 16’, gedacktbass 8’
choralbass 4’, fagottbass 16’

SPEELHULPEN
tremulant, Koppel I-II
Koppel Pedaal-I, Koppel Pedaal-II

Praying hands on a Holy Bible

Diensten

Gezamenlijk met de andere kerkgemeenschappen die samenkomen in de Templo Ecuménico worden er oecumenische diensten gehouden ter gelegenheid van de jaarwisseling, van de gebedsweek voor de éénheid van de christenen in januari en de Goede Vrijdag.

De data van deze diensten worden tijdig bekendgemaakt. In elke predikantsperiode wordt het Heilig Avondmaal éénmaal gevierd.

Easter morning with the sun behind a church steepl cross.

I.P.N.Z.E.

De Stichting Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid-Europa (I.P.N.Z.E.) is een stichting ter ondersteuning van de interkerkelijke Nederlandse gemeenten in Portugal (Algarve), Spanje (incl. Gran Canaria) en Turkije.

Meer informatie is te vinden op  de website van de I.P.N.Z.E.: www.ipnze.nl

Contact is mogelijk via email: info@ipnze.nl of telefoon: (0031) 0573-46 05 55

Hot Coffee from a French Press

De N.V.C.

De N.V.C.  (Nederlandse Vereniging Canaria) organiseert voor leden en introducés allerlei activiteiten zoals wandelingen, koffieochtenden, concertbezoek en sport en spel.

Informatie:

ned.ver.canaria@gmail.com
www.ned-ver-canaria.nl

Financiën

De kerk van Gran Canaria is afhankelijk van de opbrengst van de collecten tijdens de diensten en van giften (b.v. legaten). Daarnaast ondersteunen ook enkele Nederlandse kerkelijke gemeentes en bij I.P.N.Z.E. aangesloten zusterkerken incidenteel onze kerk.

Het is de laatste jaren niet eenvoudig om de inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden. Omdat we het belangrijk vinden dat het werk op Gran Canaria doorgang kan vinden vermelden wij gaarne ons banknummer:
NL 14 RABO 0140 2898 36 t.n.v. Stichting I.P.N.Z.E. te Lochem, onder uitdrukkelijke vermelding van: bijdrage Kerk Gran Canaria.

Omdat de I.P.N.Z.E. de zgn. Anbi-status heeft zijn uw giften fiscaal aftrekbaar.