Predikanten en Diensten

De predikanten, die de gemeente als vrijwilliger dienen, zijn uiteraard ook beschikbaar voor pastorale ontmoetingen. Namens de kerk bezoeken zij op verzoek Nederlandstalige mensen die zijn opgenomen in de Clinica Roca in San Agustín of in het Hospital San Roque in Meloneras. Ook zijn zij op verzoek beschikbaar voor (zieken-) bezoek en persoonlijk contact aan huis/accommodatie. Op woensdagmorgen van 10:30 tot 11:30 is de predikant aanwezig in de konditorei Café de Paris naast hotel Corona Blanca op de Avenida de Tenerife.

Een lid van het kerkteam is bereikbaar via:

of aan te spreken na de kerkdienst.

Gezamenlijk met de andere kerkgemeenschappen die samenkomen in de Templo Ecuménico wordt er een  oecumenische dienst gehouden ter gelegenheid  van de gebedsweek voor de éénheid van de christenen in januari.

De datum van deze dienst wordt tijdig bekendgemaakt.

EEN JUBILEUM

Veertig (40) jaren Nederlandstalige kerkdiensten op Gran Canaria.

In 2017 was het 40 jaar geleden, dat er op Gran Canaria de eerste Nederlandstalige protestantse kerkdiensten werden gehouden. Aanvankelijk werden er onregelmatig diensten verzorgd door toevallig op het eiland vakantievierende predikanten. In 1977 kwam hier echter verandering en structuur in, nadat een permanent op het eiland wonend echtpaar, de heer en mevrouw Franse uit Telde, de organisatie van de diensten op zich nam.

Vanaf het prille begin, zoals ook nu nog steeds, worden de diensten gehouden in de prachtige Templo Ecuménico in Playa del Inglés bij de Kasbah. Vanaf 1992, nadat de familie Franse stopte met de organisatie, zorgde Clary de Feyter met hulp van o.a. haar man en regelmatige kerkgangers, dat de diensten konden doorgaan. Inmiddels bestaat er sinds het seizoen 2013/2014 een kerkteam, bestaande uit Clary, Leen Andeweg en Esther den Tuinder en, als waarnemend penningmeester, Fria Andeweg. Louise van Kleef, die aanvankelijk ook deel uitmaakte van het kerkteam, moest helaas om gezondheidsredenen afhaken.

Vanaf 2023 bestaat het kerkteam uit Aart en Edwin.

De kerk op Gran Canaria is een zelfstandige “kerkgemeente”, die op allerlei manieren gesteund wordt door I.P.N.Z.E.: Stichting Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid-Europa. Zie voor meer informatie:

Bij het vormen van het kerkteam in het seizoen 2013/2014, waarbij de organisatie wat “officiëler” werd, is er gekozen voor de naam “Nederlandstalige Interkerkelijke Geloofsgemeenschap Gran Canaria”. Interkerkelijk, omdat de bezoekers uit één van de zeer vele kerkgenootschappen komen waar Nederland zo rijk aan is. Daarnaast hielden rond die tijd ook de Nederlandstalige Rooms Katholieke diensten op te bestaan, zodat “Interkerkelijk” nog meer van toepassing werd en Protestanten en Rooms-Katholieken gezamenlijk het geloof kunnen belijden. En zo hoort het: er is ruimte voor iedereen. U bent allen welkom.

De diensten, die gehouden werden vanaf de eerste Adventszondag tot en met Pasen, werd per seizoen bezocht door zo’n 1500 personen. Veelal mensen die al jaren voor kortere of langere tijd naar Gran Canaria komen en elkaar dan ook elk jaar weer ontmoeten: er worden zelfs onderling afspraken gemaakt wanneer men “weer gaat”.

Per seizoen zijn er zo’n 20 diensten die geleid worden door predikanten die met pensioen zijn. Zij doen hun werk hier Pro Deo. Naast de zondagse diensten (om 16.30 uur) die zij leiden, bezoeken zij ook alle Nederlandstalige patiënten in de ziekenhuizen in Meloneras en San Agustín, kerkelijk/gelovig of niet. De praktijk leert, dat zo’n bezoek over het algemeen op prijs wordt gesteld. Het is bijzonder dat er in de Spaanstalige omgeving van het ziekenhuis iemand langskomt die jouw taal spreekt en die tijd heeft voor jouw verhaal.

Ook wordt er meegewerkt aan een aantal gezamenlijke diensten met alle kerkgenootschappen die gebruik maken van de Templo Ecuménico: dit is ware Oecumene!

Zo wordt er dus al meer dan 40 jaren, ook door Nederlandstaligen, gepreekt, geluisterd, gezongen, kortom het geloof beleden in de Templo Ecuménico. In de dienst van zondag 21 januari 2018 werd op bescheiden wijze hierbij stilgestaan en onze dankbaarheid hiervoor uitgesproken. Goed om op terug te zien.

De Geschiedenis

In oktober 1977 nam ds. Rob Roosenboom (die destijds een kleine, Spaanstalige protestantse gemeente in Las Palmas diende) het initiatief om “Evangelische diensten voor Nederlanders ” te gaan houden in Playa del Inglés, waar ook toen al vele landgenoten vakantie hielden. In de eerste dienst waren in totaal 6 personen aanwezig, maar naarmate er meer bekendheid kwam, groeide het aantal bezoekers gestaag.
Enkele maanden later bleek de Templo (met 240 zitplaatsen) al te klein en moesten soms 100 à 150 mensen genoegen nemen met een staanplaats buiten.

Na enige tijd ontstond er een relatie met de Stichting Evangelisch Pastoraat onder Nederlanders in Spanje (later opgegaan in de I.P.N.Z.E.) en kreeg het werk een structureel karakter. De bisschop van Las Palmas gaf toestemming om op zondagmiddag om 16.30 uur gebruik te maken van de Templo Ecuménico.

Nu dus al meer dan 40 jaar lang is er in de wintermaanden een Nederlandstalige protestantse dienst in Playa del Inglés.

Nadat de Nederlandstalige Rooms Katholieke diensten opgehouden zijn te bestaan, worden onze diensten ook regelmatig bezocht door R.K. broeders en zusters en noemen wij ons dus Nederlandstalige Interkerkelijke Geloofsgemeenschap Gran Canaria.

In het verleden kwamen er twee predikanten, afkomstig uit de breedte van de protestantse kerken, vanuit Nederland om de diensten te leiden en pastorale zorg te bieden.

In de eerste jaren hebben Willem en Frieda Franse, die op het eiland woonachtig waren, heel veel coördinerend werk gedaan voor de gemeente. Hun taak werd later overgenomen door Clary de Feyter, die permanent op Gran Canaria woont en samen met haar man Eduardo (†) meer dan 20 jaar de diensten coördineerde.

Sinds het seizoen 2013/2014 is er een kerkteam, waarvan ook Clary deel van uit maakte, tot 2022.

Voorgangers

Sinds 1977 is de gemeente gediend door de volgende predikanten:

ds. R.G. Roosenboom
ds. W. Pelleboer
ds. W. Sirag
ds. P.G. van Berge
mr. ds. A.A.A.E.A. Voerman
ds. H. Weggemans
ds. H.A. van Bottenburg
ds. G. van Ziel
prof. dr. C. van Leeuwen
ds. W.C. Remme
ds. W. de Vries
jhr. ds. A. de Beaufort
ds. J. Brinkman
ds. L. Herlaar
ds. H. van der Wal
ds. F. Rookmaker
ds. J. van Weenen
ds. D. Land
ds. J. Leeuwis
ds. E. van Wieren
ds. A. Kik
ds. J. Loosman
ds. H. Blankespoor
da. G. de Vries
ds. H. Linde
ds. C. Bijman
ds. P.E.G. Wiekeraad
da. W. van der Linden
ds. J. van Pijkeren
ds. J. Nak

Financiën

De kerk van Gran Canaria is afhankelijk van de opbrengst van de collecten tijdens de diensten en van giften (b.v. legaten). Daarnaast ondersteunen ook enkele Nederlandse kerkelijke gemeentes en bij I.P.N.Z.E. aangesloten zusterkerken incidenteel onze kerk.

Het is de laatste jaren niet eenvoudig om de inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden. Omdat we het belangrijk vinden dat het werk op Gran Canaria doorgang kan vinden vermelden wij gaarne ons banknummer:
NL 14 RABO 0140 2898 36 t.n.v. Stichting I.P.N.Z.E. te Lochem, onder uitdrukkelijke vermelding van: bijdrage Kerk Gran Canaria.

Omdat de I.P.N.Z.E. de zgn. Anbi-status heeft zijn uw giften fiscaal aftrekbaar.