Nummer 1, Juni 2014

Winter op Gran Canaria – zomer in Nederland.

Hoe was de winter op Gran Canaria voor u?

Een paar weken bijtanken? Misschien zelfs een paar maanden overwinteren? Sommigen vonden het een beetje killer dan anders op het eiland. Maar dat gold zeker niet voor de Nederlandse geloofsgemeenschap. Voor mij als nieuw ingevlogen predikant was het hartverwarmend.

Je ontmoet er zowaar nog bekenden ook. In ieder geval doe je er een hoop nieuwe contacten op. Uit die contacten is nu een fanclub geboren. Ook uw naam prijkt op het geboortekaartje. Met grote dank.

En van harte gefeliciteerd met de boreling. Die gaat vast en zeker groeien door de grote belangstelling rond de wieg. Met als uiteindelijk resultaat: groei en bloei van de Nederlandse kerk op Gran Canaria.

Groei vraagt zorg en aandacht, dus betrokkenheid van geloof, hoop en liefde. En daarnaast de concrete inzet van tijd en geld. Dan is het God die de wasdom geeft.

Nu is het zomer in Nederland. Even terugkijken naar de winter op Gran Canaria. Omzien in dankbaarheid en verwondering. Het werk van de kerk gaat door. Dankzij de inzet van het kersverse kerkteam en de warme betrokkenheid van de fanclub.

Op Gran Canaria wordt al gewerkt aan het nieuwe seizoen. Wat kunt u doen? Misschien wilt u de Kerkbrief er nog eens op nalezen. Volgend seizoen wordt hij iedere zondag uitgereikt. Om de fanclub uit te breiden.

Wij laten bij dezen iets van ons horen! Wilt u ook iets van u laten horen? De oude leus is nog steeds: bent u tevreden, vertel het anderen. Mond tot mond reclame dus.

En een bemoedigend mailtje naar het kerkteam doet wonderen: kerkgrancanaria@gmail.com  Al of niet begeleid door een geldelijke bijdrage.

Want de Nederlandse kerk op Gran Canaria staat voor een nieuw begin.

Een nieuw begin.

Het is nu een winterkerk voor vakantiegangers, die van losse contacten aan elkaar hangt en nog afhankelijk is van initiatieven uit Nederland. Op zoek dus naar samenhang en een structuur die vastigheid voor de toekomst biedt en gericht is op uiteindelijke zelfstandigheid.

Gestart: een kerkteam op Gran Canaria, een fanclub in Nederland en een waslijst aan activiteiten.

Publiciteit: meer en beter, zowel op Gran Canaria als in Nederland, een nieuwe website.

Kerkteam: 4 personen die samen ter plaatse plannen maken en uitvoeren.

Financiën: uitgaven voor reiskosten en huisvesting in de hand houden     en de inkomsten in stijgende lijn brengen: collectes en donaties.

Fanclub: groeiende betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid bevorderen.

Predikanten inschakelen bij de vorming van een levende gemeenschap.

Er blijven natuurlijk vragen:

  • kan het kerkteam alle activiteiten aan?
  • zal de fanclub de benodigde ondersteuning leveren?

Maar: “wie niet vertrouwt, wordt niet gebouwd”, zoals de Schrift zegt.

Daarom leggen wij u deze plannen en vragen in vol vertrouwen voor.

Als u ideeën en suggesties hebt, horen wij ze graag op: kerkgrancanaria@gmail.com

Over de kerkdiensten in de Templo Ecumenico.

In de kerkdienst komen de dagelijkse lijntjes van iedere geloofsgemeenschap bij elkaar. Je loopt daar kans op een ontmoeting met God en met elkaar. Aan het gebouw zal het niet liggen: de Templo Ecumenico biedt licht en ruimte voor God en mensen.

De uitdaging ligt bij de mensen, bij de wisselwerking tussen kerkgangers, organist, predikant en ieder die haar en zijn rol speelt tussen welkom en uitgeleide.

Elkaar begroeten, het hoofd buigen, stil worden, “ontferm u” roepen, gloria zingen, de oren spitsen, de harten omhoog, de stem verheffen, opstaan, de handen openen om te geven en te ontvangen.

Kortom: liturgie  vieren, dienst aan God, dienst aan mensen.

Aan dat alles probeer ik als voorganger dienstbaar te zijn.

Mijn eigen rol als predikant plaats ik daarbij onder het motto van het woord uit Matteüs 13:52:

“Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt”.

Dat betekent voor mij de opdracht om in uitleg en verkondiging en in de hele liturgie, zowel het nieuwe als het oude tot zijn recht te laten komen. Het verrassende naast het bekende,

het uitdagende en het vertrouwde als twee kanten van dezelfde roepstem. Opvallend blijft daarbij dat Matteüs eerst de nieuwe dingen noemt en dan de oude. De voorraad in de schatkamer van het Woord van God is rijk genoeg.

En wij mogen er ons voordeel mee doen.

ds. Jelle Loosman, adviseur van het kerkteam.

Kerk op Gran Canaria.

Als ergens in de wereld oecumene gestalte krijgt is het wel op Gran Canaria! Waar je in Nederland alleen maar van kunt dromen is hier werkelijkheid. Vogels van allerlei kerkelijke pluimage treffen elkaar in vieringen waarin ieder voelt: zo hoort het eigenlijk te zijn.

Hier beleef je niet alleen saamhorigheid van Nederlandstalige gelovigen, maar hier heb je unieke kansen die saamhorigheid ook te beleven met gelovigen uit andere landen die ook andere talen spreken: katholieken, anglicanen, lutheranen, evangelischen enz.

Dat verklaart mogelijk de soms grote belangstelling in de Nederlandstalige en oecumenische vieringen: heimwee naar de oerchristelijke gemeenschap.

Dit alles gecombineerd met het vakantiegevoel en zonnige dagen maakt dat velen hier al een jarenlange traditie kennen: elk jaar enkele weken, soms maanden genieten op dit heerlijke eiland.

Zelfs “werken” als pastor heeft hier het karakter van ontspannen  genieten.

Moge de Templo Ecumenico een blijvend symbool zijn van mensen die vieren dat het leven goed is!

ds. Jan Leeuwis

  • Bericht nummer 2 kunt u verwachten omstreeks september/oktober .

– Predikanten voor seizoen ’14-’15: ds. Henk Blankespoor (1e periode)

ds. Gerry de Vries (2e periode)

Nieuws

Nummer 21, Mei 2024

mei 16, 2024

Nummer 20, November 2023

november 16, 2023

Nummer 19, Juni 2023

juni 29, 2023

Nummer 18, Oktober 2022

november 1, 2022

Nummer 17, Juni 2022 

juni 16, 2022

Nummer 16, November 2021

november 8, 2021

Nummer 15, Juni 2021

juli 23, 2021

Nieuwsbrief Kerst 2020

februari 26, 2021

Nummer 14, oktober 2020

februari 26, 2021

Nummer 13, Juli 2020

februari 26, 2021