Nummer 16, November 2021

 Wat de toekomst brengen moge…. 

Een nieuw winterseizoen dient zich aan. We zien ernaar uit de draad weer op te pakken na een voor ons allen nare en onzekere tijd. We zijn “gegijzeld” door het Corona-virus met allerlei onzekerheden, beperkingen, tweedeling, etc. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat, voor wat betreft Gran Canaria, de situatie enigszins genormaliseerd is. Hoewel het natuurlijk nooit meer wordt zoals het was, en misschien is dat zo slecht nog niet ook. Eens te meer mogen we ons gedragen weten met de tekst van het bovenstaande gezang: niet ten onrechte de laatste tijd veel gezongen. Met deze gedachten zijn we dan ook begonnen met de voorbereidingen voor het komende seizoen: afspraken met de predikanten zijn gemaakt en zij zien ernaar uit de koffers te pakken en het vliegtuig in te stappen. Onderstaand stellen zij zich (weer) aan u voor. 

Hoewel we nog niet helemaal op de hoogte zijn van wat wel en wat niet mag in het kerkgebouw met betrekking tot zingen, mondkapjes, afstand etc., hebben we wel de toezegging onze diensten te kunnen houden op de gebruikelijke tijd: 16.30 uur. 

Nu de kerkbezoekers nog. Van een klein aantal “vaste” bezoekers hebben we bericht gekregen niet meer te komen overwinteren of voor langere tijd naar Gran Canaria te komen. Gelukkig zijn er ook bekenden die voor korte of langere tijd de zon opzoeken en er naar uitzien elkaar weer te ontmoeten in de kerkdiensten in de mooie Templo Ecuménico. 

Even voorstellen. 

Binnenkort komen wij, Lenie en ik voor zes weken naar jullie kerkelijke gemeente van Gran Cana-ria en daar hebben we zin in. Het gaat om een gedeelde periode met Wilma van der Linden. Haar kennen jullie, ons niet. Daarom even in het kort wie we zijn. 

We komen allebei uit Zeeland. Lenie is werkzaam geweest in de zorg, op allerlei terreinen en ik heb na een loopbaan van ruim zes jaar bij de Rabobank het roer omgegooid en ben Theologie gaan studeren. Eerst in Utrecht, maar snel daarna in Brussel en tot slot nog een stukje kerkelijk examen in Leiden. Hierna predikant in verschillende protestantse gemeenten. Later werd het de 

PKN. In 2012 met emeritaat, tja, en wat dan….? Talrijke kerkdiensten geleid, vormings- en toerus-tingswerk gedaan, cultureel druk in de weer geweest (concerten organiseren, een muzikale stich-ting opgericht) en wat bestuurlijke activiteiten. Geen verveling gelukkig en toen kwamen de 

buitenlandse mogelijkheden. Eerst en vooral in Turkije, maar ook in Portugal en Spanje en nu dus Gran Canaria. Het kostte wel even wat goed overleg, begrip vragen en gelukkig krijgen van de kin-deren, want de feesten in de winter beleven en vieren we graag samen. Zeker nu er drie kleinkin-deren gekomen zijn en er ook nog een vierde op komst is. 

Maar goed, ze laten ons gaan en we hopen op een mooie tijd in jullie geloofsgemeenschap, die ge-lukkig allerlei oecumenische smaken kent. 

Wel, dat is het even wat ons betreft. Graag tot eind november en een warme groet vanuit Fuengi-rola, waar we nu zijn. 

Ko en Lenie Brevet.

Dienstbaar aan de Nederlandstalige Interkerkelijke Geloofsgemeenschap Gran Canaria 

van 6 januari t/m 31 januari 2022 

Korte introductie: 

Wilma van der Linden, geb.1952 

Tel: +316 1016 2761 

Mail: wilma.vanderlinden@ziggo.nl 

Na een lange loopbaan in het onderwijs ben ik ruim 16 jaar gemeentepredikant geweest van de D.G. van Winterswijk en Apeldoorn en Steenwijk, de PKN kerk in Epe, Elburg en 9 maanden predi-kant op Bonaire. Daarnaast ben ik ook nog trouwambtenaar van de gemeente Heerde. 

Sinds mijn emeritaat vinden Jan en ik het geweldig om te kunnen werken in kerken in het buiten-land. Momenteel verblijven wij in Aruba. In 2019 zijn we ook in Gran Canaria geweest en komen met veel genoegen weer terug D.V. 

Jan Berk, geb. 1953 

Tel: +316 2320 5731 

Mail: johannesberk@gmail.com 

Ik heb 46,5 Jaar gewerkt voor medische laboratoria. 

En ruim 24 jaar ben ik lid van “The Independent Order of Odd Fellows” (IOOF). Een broederschap dat Vriendschap, Liefde en Waarheid als grondbeginselen heeft. Daarnaast zijn Trouw, Hoop en Liefdadigheid mede uitgangspunten als levenshouding. Ik houd van rituelen met inhoud die rich-ting en houvast in het leven bieden. Met deze instelling wil ik graag mensen van alle gezindten ont-moeten en ontdekken wat hen beweegt. Dienstbaar zijn aan de samenleving door te participeren in of het ontwikkelen van maatschappelijke activiteiten vind ik belangrijk. In dit verband hoop ik dan ook voor de N.I.G Gran Canaria iets te kunnen betekenen. 

Wij kijken er naar uit!!

Gini en Henk Linde. 

Opnieuw hopen wij een periode op Gran Canaria door te brengen en wel de periode van begin 

februari tot en met Pasen 2022. De omgeving van Playa del Inglés en het unieke kerkgebouw 

‘El Templo Ecuménico’ staan ons helder voor de geest. Ons verblijf is een herhaling en meerdere gezichten staan ons helder voor ogen. Wij zien ernaar uit om bekende gezichten opnieuw te ont-moeten en dit met name in het prachtige kerkgebouw. 

Graag leren wij nieuwe gezichten kennen. 

Als predikant heb ik de gemeenten van Bergentheim, Buitenpost en Emmeloord mogen dienen. Met alle gemeenten onderhouden wij nog persoonlijke en goede contacten. 

Toen ik in 2011 met emeritaat ging in mijn gemeente Emmeloord heb ik mij beschikbaar gesteld voor werk van de IPNZE, kerkdiensten en pastoraat in Zuid-Europa. Ik was hiervoor gemotiveerd en samen met Gini hebben we genoten van onze eerdere verblijven op Gran Canaria. Het oecume-nische karakter van de erediensten spreekt ons aan. Ontmoeting van mensen vanuit verschillende (kerkelijke) achtergrond rondom Woord en Lied, Gebed en Zegen blijft bijzonder. Wij hebben ge-merkt dat de kerkdiensten in de Templo voor velen een bron van ontmoeting met God en elkaar zijn. De kerk is present en speelt mee in het samenleven en in unieke levens. Naast de kerkdien-sten is er het pastoraat in de ziekenhuizen waar álle Nederlandssprekende personen wekelijks worden bezocht: dit ongeacht geloof- en levensbeschouwing. Het leidt soms tot intensieve ge-sprekken en ontmoetingen. 

Wij hopen velen van u (opnieuw) te ontmoeten. 

Met een hartelijke groet, 

Gini en Henk Linde Hoogeveen, oktober 2021. 

Hoort en zegt het voort! 

Wij merken, dat ervaringen vaak worden gedeeld en dat dit heel stimulerend kan werken. Vaak is het noemen van Nederlandstalige kerkdiensten in Playa del Inglés een eyeopener. Het zou daarom fijn zijn, als u een kort stimulerend stukje schrijft en naar ons opstuurt dat we dan in een volgende Nieuwsbrief kunnen plaatsen. Wij maken zo úw betrokkenheid groter en anderen vinden het fijn om reacties van anderen te lezen en te horen. Alvast hiervoor dank! 

Daarnaast stellen wij het op hoge prijs wanneer u in uw thuisomgeving bekendheid wilt geven aan de mogelijkheden tot kerkgang in de Nederlandse kerken in het buitenland. Dat kan o.a. met on-derstaand persbericht. Wilt u het doorspelen aan de verschillende redacties? 

Persbericht voor kerkbladen en huis-aan-huisbladen: 

Naar de kerk in uw winterzon-vakantie? 

Gaat u deze winter op zoek naar de zon in Spanje, Portugal of Turkije? 

En wilt u dan ook een kerkdienst bijwonen in uw eigen taal? 

Dat kan in Spanje op Gran Canaria en aan de Costa’s, 

in Portugal aan de Algarve en aan de Turkse zuidkust in Alanya. 

Precieze plaatsen en tijden vindt u op de website van het Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid-Europa: www.ipnze.nl 

Daar kunt u doorklikken naar het land waar u naar toe gaat en ziet u alle gewenste gegevens.

Helpt u ook financieel mee? 

Want het voortbestaan van de kerk hangt mede af van uw giften. 

De corona periode zijn we door onze gevers goed doorgekomen. We hebben een kleine financiële buffer gevormd en gaan zo vol, vertrouwend op uw medewerking, verder. 

Giften blijven welkom op bankrekening NL14 RABO 0140 2898 36 t.n.v. penningmeester IPNZE, o.v.v. bijdrage kerk Gran Canaria. 

Uw gift is dan ook aftrekbaar van de belasting, omdat het IPNZE een ANBI-status heeft. 

Met hartelijk groet, 

Clary de Feijter, 

Esther den Tuinder, 

Leen en Fria Andeweg 

Ik droom van een kerk die niet op slot zit 

waar mensen binnen kunnen lopen 

waar mensen elkaar niet beoordelen 

waar niemand meer of minder is 

een kerk die open staat voor uitdagingen 

en waar wordt aangepakt wat beter kan 

een kerk waar jong en oud een open oor hebben voor elkaar. 

Ik droom van een kerk waar mensen niet op slot zitten 

veilig achter de dikke muren van vroeger- 

waar de ramen ogen zijn om te zien wat buiten gebeurt 

en buiten naar binnen kan kijken, 

een gemeente die niet op slot zit, onder-ons, 

maar open naar de wereld, gastvrij, hartelijk, 

vol liefde voor wie in nood zijn. 

Ik droom van een kerk waar God niet is opgesloten 

in dogma’s en vastgeroeste traditie 

maar waar de mensen vertrouwen 

dat Hij voorgaat door de tijd 

waar mensen aanbidden met hart en ziel 

en plannen smeden voor diaconaal leven 

een kerk die leeft omdat Hij leeft, 

Die zelfs door gesloten deuren tot ons komt. 

Een kerk waar je thuis komt, altijd weer. 

Auteur onbekend 

(aangereikt door Wilma van der Linden) 

 Helaas…. 

Beste mensen, 

Vorige week maandag heeft ds. Ko Brevet ons gebeld met de vervelende mededeling dat hij door ziekte niet naar Gran Canaria 

kan komen. Wij wensen hem en zijn vrouw Lenie heel veel sterkte toe voor de komende tijd en God’s nabijheid en zegen bij de behandelingen. 

Dit betekent dat wij, ondanks alle moeite en inspanningen, geen vervanging hebben kunnen vinden voor de periode die 

ds. Brevet bij ons zou voorgaan en dus geen Nederlandstalige diensten kunnen houden tot en met 2 januari 2022

Gelukkig zijn we in de gelegenheid diverse kerkdiensten in de mooie Templo Ecuménico te bezoeken: in de vitrines bij de kerk vindt u de aanvangstijden, ook voor eventuele speciale diensten in de Adventstijd.

Daarnaast heeft ongetwijfeld iedereen in Corona-tijd de kerkdiensten van de eigen gemeente via internet kunnen volgen. 

En internet is wereldwijd, dus de mogelijkheid een dienst van uw thuisgemeente bij te wonen is er zeker. 

Wel willen we vanaf woensdag 1 december a.s. het gebruikelijke “koffie-uurtje” houden: van 10.30 tot 11.30 uur in het bekende “Café de Paris“ bij de midgetgolfbaan, zodat we elkaar toch kunnen ontmoeten.

Zoals het er nu naar uitziet, en er geen onvoorziene regelingen in verband met Corona gaan komen, hoopt de predikant voor de 2e periode da. Wilma van der Linden vanaf 9 januari 2022 in ons midden zijn.

Wij wensen u alle goeds, gezegende Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2022 toe.

Met vriendelijke groet,het kerkteam,

Clary

Esther

Leen

Fria

Nieuws

Nummer 21, Mei 2024

mei 16, 2024

Nummer 20, November 2023

november 16, 2023

Nummer 19, Juni 2023

juni 29, 2023

Nummer 18, Oktober 2022

november 1, 2022

Nummer 17, Juni 2022 

juni 16, 2022

Nummer 16, November 2021

november 8, 2021

Nummer 15, Juni 2021

juli 23, 2021

Nieuwsbrief Kerst 2020

februari 26, 2021

Nummer 14, oktober 2020

februari 26, 2021

Nummer 13, Juli 2020

februari 26, 2021