Nummer 19, Juni 2023

Het seizoen 2022/2023: een terugblik. 

Eind oktober begon voor het kerkteam het winterseizoen weer. De situatie m.b.t. Covid lijkt op Gran Canaria min of meer genormaliseerd, hoewel er op het gebied van de horeca nogal wat sluitingen en wijzigingen waren.

We starten, zoals gebruikelijk, met een eerste vergadering van alle gebruikers van de Templo: afspraken worden gemaakt voor gezamenlijke activiteiten: data en tijdstip(pen) worden vastgesteld. Posters worden gemaakt en op diverse plaatsen opgehangen, zodat passanten kunnen zien dat “we er zijn en men welkom is”.

Een “verrassing” voor het kerkteam was dat we, hoewel afspraken gemaakt waren voor de huur van de gebruikelijke bungalow voor de predikanten, deze niet kon worden betrokken. (Kennelijk een lucratiever aanbod van een huurder die wel graag op deze plek wilde verblijven en meer wilde betalen). We werden als team eigenlijk voor het blok gezet akkoord te gaan met het aanbod van een alternatieve bungalow want op korte termijn iets anders vinden was/is schier onmogelijk. Weliswaar een mooie bungalow op een mooi park, maar helaas wel € 200,00 per maand duurder(€1200,00 per maand). Dit betekende wel weer een dag werk om alle eigendommen van de kerk te verhuizen naar de nieuwe accommodatie en deze zodanig op te ruimen dat hij voldoet aan onze westerse (Nederlandse?) normen. Gelukkig werden we hierbij spontaan geholpen door een bij onze diensten betrokken echtpaar: vele handen maken licht werk!

De eerste zondag van Advent, 27 november, werd de eerste dienst gehouden. Altijd weer spannend hoeveel gasten we mogen ontvangen. Ieder van ons had daar een idee over; uiteindelijk mochten we 21 personen welkom heten. Bóven het aantal dat ieder van het team en predikant in gedachte had. Hoewel het aantal bezoekers, met name in januari en februari, ten opzichte van de Pre-Covid-tijd achterblijft, is het kerkteam en zijn de predikanten steeds weer verheugd dat toch zoveel mensen de Templo Ecuménico weten te vinden: van “horen zeggen”, onze website en plaatselijke kerkbladen waar bezoekers van onze diensten af en toe een berichtje plaatsen. (Plaatst u ook eens een berichtje in uw kerkblad? En stuurt u ons dan een kopietje?!) Dankuwel!

Het kerkteam wenst allen, wij denken hierbij in het bijzonder aan hen die te maken hebben met afnemende krachten, gezondheidsproblemen, onderzoeken en behandelingen, ziekte etc., sterkte en Gods nabijheid toe. En natuurlijk hopen wij u na een mooie zomer, zo mogelijk, in het nieuwe seizoen weer in een van onze diensten te ontmoeten.

Ten overvloede: onze diensten in het nieuwe seizoen starten op de eerste zondag van Advent 2023, 3 december op de gebruikelijke tijd: 16.30 uur in de Templo Ecuménico.

Onderstaand een terugblik op het seizoen van onze predikanten Ds. Cees Bijman en Ds. Jolien Nak. 

Terugblik. 

In de eerste helft van het afgelopen winterseizoen mochten wij voor de derde keer de Neder-landse kerk van Gran Canaria van dienst zijn. Gelukkig is ook na een periode waarin er wegens Co-rona geen diensten konden worden belegd, het kerkelijk leven weer op gang gekomen. Het was goed in de Templo Ecuménico weer zoveel mensen te ontmoeten rondom het Woord van God.

Vanaf de eerste zondag van Advent tot en met de laatste zondag van januari kwamen we elke zon-dagmiddag om 16.30 u. samen in dit prachtige kerkgebouw en steeds waren er, naast de vaste gasten, weer nieuwe mensen die de diensten bezochten. 

Velen deden ook mee aan het gezamenlijk koffiedrinken in Café de Paris na afloop ervan. Ook op de woensdagmorgen mochten we daar soms fijne ontmoetingen beleven.

Helaas was het ook deze winter (nog) niet mogelijk de Nederlandssprekende patiënten in de beide ziekenhuizen in de omgeving te bezoeken. Nog steeds golden strenge beperkingen in verband met de Covid-pandemie. 

Een schokkende ervaring was het plotseling overlijden van iemand tijdens de nieuwjaars-koffie-ochtend van de Nederlandse Vereniging op Gran Canaria. Ook in de kring van de gemeente, waar velen hem kenden, liet dit verdrietige gebeuren een diepe indruk na. Het deed goed, te merken dat er veel onderlinge betrokkenheid en meeleven is in de gemeenschap van de landgenoten die een aanzienlijk deel van het jaar op Gran Canaria doorbrengen. 

In onze terugblik mag zeker niet ontbreken onze waardering voor de fijne samenwerking met het kerkteam (en met vertegenwoordigers van de andere denominaties die in de Templo samenko-men) en onze dank voor het vertrouwen dat we ontvingen in de uitnodiging om weer een periode te dienen. Wederom hebben we zeer genoten van het aangename klimaat en de mooie natuur op het eiland! Ook de bungalow die we mochten bewonen voldeed uitstekend. 

Al met al kijken wij met vreugde terug en wensen allen die bij de kerk van Gran Canaria betrokken zijn van harte Gods zegen toe. 

Annie en Cees Bijman. 

Onderstaande Terugblik is deels uit het werkverslag voor I.P.N.Z.E. van 

Ds. Jolien Nak. 

Werkverslag Nederlandstalige Interkerkelijke Geloofsgemeenschap, Gran Canaria 

5 februari t/m 9 april 2023. 

Door ds. Jolien Nak 

Inleiding. 

Op uitnodiging van het Kerkteam ben ik in het tweede deel van het kerkelijk seizoen werkzaam geweest in de Nederlandstalige Gemeente in Playa des Inglés. Mijn man en ik werden op het vliegveld van Las Palmas opgehaald door het Kerkteam en naar de “pastorie“ gereden. De wuivende palmbomen op het zonnige eiland voelden als een warm welkom. De woning voor de predikant en haar echtgenoot bleek een bungalow op een vakantiepark. Daar werden we door het Kerkteam opgewacht met koffie. Een korte introductie over het werk volgde en de dag daarop volgde een introductie o.a. door de buurt San Fernando. We waren onder de indruk van de liefdevolle zorg die ons ten deel viel en ons direct een gevoel van veiligheid gaf. We konden het Kerkteam op ieder moment bellen, als het nodig was. Dat maakte dat we ons snel thuis zouden gaan voelen. 

Als voorganger op weg naar Pasen heb ik wel een spanning ervaren tussen enerzijds de vakantieganger die vooral wil genieten enerzijds en het kerkelijk jaar anderzijds. Vanaf Aswoensdag begint de veertigdagentijd of lijdenstijd. Een tijd van vasten en bezinning ter voorbereiding op het Paasfeest. De soberheid die kenmerkend is voor deze periode verdraagt zich moeilijk met het vakantieleven. De veertig dagen die Jezus in de woestijn doorbracht zonder eten of drinken zijn moeilijk te verenigen met de rijkgevulde tafels van de restaurants en bokalen met sangria. De vraag is dan ook: hoe verhoudt zich een toeristenkerk die slechts een klein seizoen kent zich tot het kerkelijk jaar. Zoals eigenlijk alles veelkleurig en divers is in de Nederlandse gemeente was ook het aantal kerkgangers heel variërend. Mede afhankelijk van het seizoen. In februari en maart werden de diensten beter bezocht. Veel van de kerkgangers zijn in april weer in eigen land. 

Hoewel er op woensdagmorgen gelegenheid was om de predikant te ontmoeten, is er van die mogelijkheid nauwelijks gebruik gemaakt. Dat neemt niet weg dat er geen behoefte zou zijn. De behoefte bleek er wel degelijk en er zijn buiten de woensdagmorgen dan ook geregeld pastorale gesprekken gevoerd. De aard van de pastorale gesprekken onder voornamelijk pensionado’s betrof vaak gesprekken over zingeving, mensen die hun laatste levensfase bewust willen doorleven en daarin  zoeken naar zin en betekenis. 

Het ziekenhuisbezoek werd bemoeilijkt door de strenge corona-regels die nog in Spanje van kracht zijn. Op verzoek van een patiënt en met toestemming van het ziekenhuis ben ik twee keer in San Roque in Meloneras geweest. Uiteindelijk is deze patiënt met een speciaal ambu-vliegtuig naar Nederland gerepatrieerd.

Oecumene.

De kerk heet niet voor niets Templo Ecuménico . Dat heeft betrekking op de verschillende christelijke stromingen die van het gebouw gebruik maken. Het elkaar opzoeken en samen van elkaar leren en inspireren beperkt zich echter tot de Weltgebetstag en de Gründonnerstag (Witte Donderdag). Samen met mijn Duitse collega en de Deutsch Evangelische Gemeinde hebben we Tischabendmahl gevierd.  Twee leden van het kerkteam waren daarbij aanwezig. Het zou mooi zijn als deze bijzondere viering ook door de Nederlandse gemeente zou kunnen worden bijgewoond. In eigen kring is op Palmzondag de Maaltijd van de Heer gevierd.

Tenslotte. 

Wij hebben een goede tijd gehad. Genoten van het eiland, de wandelingen, de ontmoetingen, het carnaval, de Semana Santa in Las Palmas. Het heeft mij opnieuw doen nadenken over kerkzijn in het algemeen en kerkzijn in deze context in het bijzonder. Het nadenken over de christelijke presentie in deze bijzondere context van vakantiegangers op Gran Canaria vraagt om een herkenbare identiteit om zich te verbinden met het inclusieve van haar missie, de gerichtheid op alle mensen onder de regenboog. 

De Paasdienst op 9 april was de laatste dienst van dit seizoen van de Nederlandstalige gemeente op Gran Canaria. Op Paasmorgen overleed Huub Oosterhuis. Met regels uit het lied van de Opstanding 

van deze theoloog/dichter wil ik afsluiten. Dat ook de gemeente op Gran Canaria de lofzang gaande mag houden. 

“De steppe zal bloeien 

De steppe zal lachen en juichen.” 

Hoort en zegt het voort! 

Wij merken, dat ervaringen vaak worden gedeeld en dat dit heel stimulerend kan werken. Vaak is het noemen van Nederlandstalige kerkdiensten in Playa del Inglés een eyeopener. Het zou daarom fijn zijn, als u een kort stimulerend stukje schrijft en naar ons opstuurt dat we dan in een volgende Nieuwsbrief kunnen plaatsen. Wij maken zo úw betrokkenheid groter en anderen vinden het fijn om reacties van anderen te lezen en te horen. Alvast hiervoor dank!

Daarnaast stellen wij het op hoge prijs wanneer u in uw thuisomgeving bekendheid wilt geven aan de mogelijkheden tot kerkgang in de Nederlandse kerken in het buitenland. Dat kan o.a. met on-derstaand persbericht. Wilt u het doorspelen aan de verschillende redacties? 

Persbericht voor kerkbladen en huis-aan-huisbladen: 

Naar de kerk in uw winterzon-vakantie? 

Gaat u deze winter op zoek naar de zon in Spanje, Portugal of Turkije? 

En wilt u dan ook een kerkdienst bijwonen in uw eigen taal? 

Dat kan in Spanje op Gran Canaria en aan de Costa’s, 

in Portugal aan de Algarve en aan de Turkse zuidkust in Alanya. 

Precieze plaatsen en tijden vindt u op de website van het Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid-Europa: www.ipnze.nl 

Daar kunt u doorklikken naar het land waar u naar toe gaat en ziet u alle gewenste gegevens. 

Helpt u ook financieel mee? 

Want het voortbestaan van de kerk hangt mede af van uw giften. 

We startten 2022 met een saldo van €11985,92 (IPNZE+kas). 

We hebben het per 31 december afgesloten met €9344,57 (IPNZE+kas). 

Dit ligt vooral aan de toenemende kosten, zoals huur Templo, organist en de huur van de pastorie. 

Uw giften blijven dus welkom op bankrekening NL14 RABO 0140 2898 36 t.n.v. penningmeester IPNZE, o.v.v. bijdrage kerk Gran Canaria. 

Uw gift is dan ook aftrekbaar van de belasting, omdat het IPNZE een ANBI-status heeft. 

Nu nog een persoonlijke noot: In 2015 hebben Louise van Kleef en ik (Fria Andeweg) de boekhouding uitgebreider opgezet. In 2016 heb ik het als waarnemer, van haar overgenomen. Blij ben ik dat er nu een opvolger is, de heer Aart van Brakel uit Hattem. Tot 30 november doen we het samen, per 1 december geef ik het, als we allebei op Gran Canaria zijn, aan hem over. 

Met hartelijk groet, 

Clary de Feijter, 

Esther den Tuinder, 

Leen en Fria Andeweg