Nummer 20, November 2023

Let  op: Zondag 24 december GEEN Nederlandstalige dienst.

              Maandag 25 december om 16.30 uur onze Kerstdienst.

Een nieuw kerkseizoen.

In december begint een nieuw kerkseizoen op Gran Canaria.

Ook dit jaar zijn er vanaf de 1ste zondag van Advent 3 december 2023 tot en met 

1ste Paasdag 31 maart 2024 Nederlandstalige kerkdiensten in de mooie Templo Ecuménico in Playa del Inglés. De diensten beginnen om 16:30 uur.

Dit jaar heeft er (helaas binnen het kerkteam) een wijziging plaats gevonden. 

Clary de Feijter heeft haar taken binnen het kerkteam beëindigd. Velen zullen haar kennen aan de hartelijkheid waarin ze bijna alle zondagen de kerkgangers hartelijk welkom heette en de vraag (die er altijd op volgde) wie er voor het eerst waren.     Dit met als doel om deze mensen bij het koffiedrinken, wat zoals elk jaar ook dit

jaar weer zal plaatsvinden bij de Konditorei Café de Paris, na de dienst extra aandacht te kunnen geven. Wij willen Clary dan ook hartelijk bedanken voor haar tomeloze inzet voor de organisatie van onze diensten gedurende ruim 40 jaren. 

In eerste instantie alleen met echtgenoot en kinderen en later met het kerkteam. Dank, dank, dank. 

Ditmaal hebben we niet zoals u gewend bent 2 predikanten die voorgaan maar 

1 predikant. Dit omdat het seizoen 4 maanden beslaat. Het predikanten echtpaar Henk en Gini Linde hopen deze 4 maanden voor ons voor te gaan. Onderstaand stellen zij zich nader aan u voor.

Als kerkteam zijn we er weer klaar voor. De bungalow voor het predikanten echtpaar is besproken. De laatste puntjes nog op de spreekwoordelijke i en dan hopen we u in een van onze diensten te mogen verwelkomen.

Dit jaar zijn de huur van de pastorie en overige bijkomende kosten (weer) omhoog gegaan. De kerk op Gran Canaria is afhankelijk van uw giften om ook het volgende seizoen en in de toekomst door te kunnen gaan. Daarom zijn uw giften meer dan welkom op bankrekening NL14 RABO 0140 2898 36 t.n.v. IPNZE onder nadrukkelijke vermelding van bijdrage kerk Gran Canaria. Uw gift is aftrekbaar van de belasting omdat de IPNZE een ANBI status heeft.

Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen?

Met hartelijke groet van het kerkteam,

Leen en Fria Andeweg

Esther den Tuinder

Aart van Brakel en Edwin van Dijk

(Hernieuwd) voorstellen.

Pas was ik elders in een kerk en werd ik na de dienst aangesproken: `Dominee, u bent toch vaak op Gran Canaria?´. Ik zei ja, dit klopt en u bedoelt waarschijnlijk dat u mij hebt ontmoet in die mooie kerk daar? Ook dit klopte. ´Nou wij hopen daar komende winter weer te zijn´. Ja, wij ook! Het deed mij goed dat de kerk van Gran Canaria werd genoemd. Herkenbaar!

In onze woonplaats Hoogeveen gaat het gesprek er nogal eens over omdat in de

kerkgemeenschap, waar ik deel van uitmaak, velen op de hoogte te zijn van ons verblijf daar. Bovendien wordt in Hoogeveen in het kerkblad ´de Kerkentrommel´ soms een berichtje gewijd aan de mogelijkheid voor mensen om elders, in het buitenland, kerkdiensten bij te wonen. Nu weet ik dat er op zondagmorgen ook veel vakantiegangers en overwinteraars via het internet verbonden zijn met de thuisgemeente. Dit is begrijpelijk en een goede mogelijkheid in onze tijd. Tegelijk hoor ik vaak, met name van ouderen, dat er niets gaat boven ontmoeting en samen zingen. Dit verrijkt het leven!

Persoonlijk verheugen wij ons inmiddels weer op ons verblijf op Gran Canaria, in Playa del Inglés, de komende winterperiode. Ik hoop in de periode van de Eerste Advent tot en met Eerste Paasdag de Nederlandstalige kerkdiensten te leiden.

Wij verheugen ons op de bekende en vertrouwde gezichten. Tegelijk is het élke zondag weer verrassend wie er aanwezig zijn. Er is geen zondag zónder dat er nieuwe gezichten zijn. Het lijkt soms een duiventil waar volop in- en uitgevlogen   wordt!

Wat mijn werk betreft: Ik ben begonnen als predikant in het Overijsselse Bergentheim, vervolgens het Friese Buitenpost en daarna vele jaren in Emmeloord, Noordoostpolder. Sinds mijn emeritaat wonen wij in het Drentse Hoogeveen, waar ook onze roots liggen.

Ik ben gemotiveerd om weer naar Gran Canaria te gaan: het oecumenische karakter van de diensten spreekt mij aan. Ik vind het belangrijk dat de kerk aanwezig is in het samenleven en dus ook op de plaatsen waar velen vakantie houden en van rust genieten. Ik zie het als buitengewoon belangrijk dat in onze gehaaste, en vaak verwarde tijd, mensen samenkomen voor een moment van ´op adem komen´. Wat verbindt het om samen te zingen, te bidden, te bezinnen op woorden van God, die met ons meegaat en wegen opent om te gaan. Wat fijn om na de dienst nog even na te kunnen praten en verhalen te horen.

Een Joodse rabbi zei eens: ´God schiep de mens omdat Hij van verhalen houdt´. Het eerste bijbel boek staat er al vol mee!

Genoeg tot zover. Welkom in de Templo Ecuménico in Playa.

Gini en Henk Linde, Hoogeveen.

Wisseling van de wacht-1

Een afscheidswoordje!

Sinds 1974 woon ik vast op dit mooie eiland en vanaf het prille begin ben

ik eigenlijk al betrokken bij de Nederlandstalige kerkdiensten.

In 1991, toen het echtpaar Fransen terugging naar Nederland, werd ik

gevraagd de nieuwe verantwoordelijke van de Nederlandstalige

kerkdiensten te worden. Ik had toen niet kunnen inschatten hoelang en

met hoeveel plezier ik dit mooie werk zou doen.

Inmiddels leven we in het jaar 2023 en er is heel veel veranderd; ook in de

kerk. Ik heb met veel verschillende predikanten mogen samenwerken

waarvan er helaas ook enkele overleden zijn. Een schatkist aan anekdotes,

een veelheid aan mooie ontmoetingen en gesprekken, ik zou er wel een

boek over kunnen schrijven.

Het was voor mij dan ook een heel bijzondere en waardevolle periode,

waar ik met blijdschap en dankbaarheid aan terugdenk. Het was oprecht

een zegen dit werk te mogen doen.

Nu is voor mij het moment gekomen om afscheid te nemen. Zoals een

aantal van u mogelijk weten ben ik een andere koers ingeslagen;

“overgestapt” zoals dat soms genoemd wordt omdat ik ben toegetreden

tot de katholieke kerkgemeenschap. Ik ben nu vast lid van de Duitse

katholieke kerk in de Templo en hier zet ik me weer met hart en ziel voor

in. Daarnaast blijf ik ook actief bij de Spaanse missen. De Templo

Ecuménico was, is én blijft mijn tweede thuis.

Het werk dat ik voor de Nederlandstalige kerkdiensten al die jaren hebben

mogen doen, heeft veel voor me betekend. Ik heb mijn bijdrage daaraan

met heel veel liefde gedaan. Ik ben daarom ook blij en dankbaar dat Aart

en Edwin bereid zijn deze missie over te nemen en ik heb er vertrouwen in

dat zij dit werk met evenveel energie zullen voortzetten.

De samenwerking met Leen, Fria en Esther was uniek en de fijne

herinneringen daaraan draag ik voortaan met me mee.

Het overdragen van mijn waardevolle “kerkjob” doe ik dan ook met een

lach en een traan. Ik wens het nieuwe kerkteam van Aart en Edwin veel

succes toe en bovenal wens ik hen Gods zegen.

Playa is klein en de Templo een echte ontmoetingsplek. Daarom weet ik

ook dat we elkaar blijven zien. Is het niet bij de Templo dan wel in Café de

Paris.

Aan alle bekenden en vrienden muchas gracias voor jullie vertrouwen en

vriendschap. Het was een zeer waardevolle en bijzondere tijd waar ik

alleen maar met een warm gevoel aan terug kan denken.

Ik volg mijn hart, het is goed zoals het is.

Zonnige groetjes Clary

Wisseling van de wacht-2

Het afgelopen winterseizoen hebben wij besloten met de organisatie van de kerkdiensten op Gran Canaria te stoppen. Het geeft veel werk op Gran Canaria en daarnaast is er ook in de zomer nogal wat te doen. Het werd allemaal wat te veel en we kwamen bijna niet toe om te genieten van ons mooie eiland. Een moeilijk besluit, te meer ook omdat Clary te kennen had gegeven te willen stoppen, want: “wie voelt zich geroepen het stokje over te nemen”? Na wat gesprekken met regelmatige kerkgangers en de predikant, meldden spontaan Aart van Brakel en Edwin van Dijk zich aan om de organisatie over te nemen. Een pak van ons hart. 

Eind deze maand zal Fria de financiële zaken overdragen aan het nieuwe team. Voor u verandert er niets: uw donaties zijn en blijven van harte welkom en noodzakelijk. 

Wij hopen het nieuwe team de komende tijd “in te werken”.

Het lijkt ons een goed moment om eind januari 2024 definitief en met vol vertrouwen het stokje over te dragen. Met plezier kijken we terug op ca. 10 jaar medeorganisatoren te zijn geweest van de Nederlandstalige kerkdiensten en de vele contacten en bemoedigende woorden die we kregen tijdens het koffiedrinken bij Café de Paris of nadat we u weer een nieuwsbrief hadden gezonden. Dank.

We hopen u nog vaak te ontmoeten.

Leen en Fria Andeweg.

Wisseling van de wacht-3

Voorstellen

Zoals u in de nieuwsbrief hebt kunnen lezen nemen we dit seizoen het werk voor de

Nederlandstalige kerkdiensten over van Leen en Fria en Clary. Graag stellen we ons daarom kort aan u voor zodat u een beeld heeft wie we zijn.

Wij zijn Aart van Brakel en Edwin van Dijk. We voelen ons nog jong, 50 en 55 jaar. We wonen langs de IJssel in Hattem . Samen hebben we 5 kinderen die inmiddels allemaal hun eigen weg zijn ingeslagen, wat ons de mogelijkheid gaf om ’s winters van het heerlijke klimaat op het eiland te genieten. Wij verblijven hier vanaf oktober t.m maart met uitloop naar april. 

Kerkelijke zijn we in Nederland verbonden met het Leger des Heils in Zwolle waar Aart een aantal jaren in de korpsraad (kerkenraad) heeft gezeten. Wij vinden het waardevol dat er op Gran Canaria een Nederlandstalige kerkdienst gehouden kan worden om zo met elkaar verbonden te zijn, ondanks de mogelijkheden van internet

om met je thuis gemeente contacten te onderhouden. Het samen zingen, lezen en bidden geeft toch een extra dimensie. Het was voor ons na een aantal gesprekken met het kerkteam en de dienstdoende predikant dan ook een volmondig ja om ons voor de kerk in te zetten. Wij hopen dat u met net zoveel liefde en plezier naar de kerk komt en zich net zo thuis voelt als in het verleden. We zijn blij dat Leen en Fria zich nog beschikbaar houden om ons in te werken en wegwijs te maken in de kerk.

Wij hopen u in een van de kerkdiensten te ontmoeten.

Een hartelijke groet van ons,

Aart en Edwin

Hoort, zegt het voort.

Wij stellen het op hoge prijs wanneer u in uw thuisomgeving bekendheid wilt geven aan de mogelijkheden tot kerkgang in de Nederlandstalige kerken in het buitenland. Dat kan o.a. met onderstaand persbericht. Wilt u het doorspelen aan de verschillende redacties?

Persbericht voor kerkbladen en huis-aan-huisbladen:

Naar de kerk in uw winterzon-vakantie?

Gaat u deze winter op zoek naar de zon in Spanje, Portugal of Turkije?

En wilt u dan ook een kerkdienst bijwonen in uw eigen taal?

Dat kan in Spanje op Gran Canaria en aan de Costa’s,

in Portugal aan de Algarve en aan de Turkse zuidkust in Alanya.

Precieze plaatsen en tijden vindt u op de website van het Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid-Europa: www.ipnze.nl

Daar kunt u doorklikken naar het land waar u naar toe gaat en ziet u alle gewenste gegevens.

Nieuws

Nummer 21, Mei 2024

mei 16, 2024

Nummer 20, November 2023

november 16, 2023

Nummer 19, Juni 2023

juni 29, 2023

Nummer 18, Oktober 2022

november 1, 2022

Nummer 17, Juni 2022 

juni 16, 2022

Nummer 16, November 2021

november 8, 2021

Nummer 15, Juni 2021

juli 23, 2021

Nieuwsbrief Kerst 2020

februari 26, 2021

Nummer 14, oktober 2020

februari 26, 2021

Nummer 13, Juli 2020

februari 26, 2021