Nummer 17, Juni 2022 

 Een terugblik op het seizoen. 

Het was wel spannend 9 januari j.l., de eerste kerkdienst van het seizoen na een seizoen zonder diensten wegens corona. Van een aantal vaste overwinteraars/gasten wisten we al dat ze “het nog een jaartje willen aanzien” en verder moesten we maar afwachten hoeveel mensen de dienst zouden bijwonen. Onder elkaar noemden we vooraf aan de dienst aantallen tussen 10 en 30 personen. Het waren er uiteindelijk 36; dus boven verwachting. De aantallen van “vroeger” hebben we dit seizoen niet gehaald: 61 personen was het meest. Mooi en hoopvol voor de toekomst is wel, dat veel bezoekers voor het eerst de kerkdienst op Gran Canaria bezochten. Een aantal vaste langverblijvers was een weekje gekomen om achtergelaten spullen op te ruimen en afscheid te nemen, zij zullen niet meer komen. Speciaal noemen we in dit verband Jan en Bertha van der Linden: voor velen onder u een bekend gezicht. Jarenlang, 35 om precies te zijn, waren ze 6 tot 8 weken per winter trouwe bezoekers van en helpers in onze kerk. Ze brachten de liedborden en collectezakken mee uit Nederland, reikten bij binnenkomst de liedboeken uit en zorgden ervoor dat deze ook weer opgeborgen werden, collecteerden, telden na de dienst de collecteopbrengst, kortom: je kon niet om Jan en Bertha heen. Het was een emotioneel afscheid. Als blijk van waardering hebben we hen bedankt met een bloemstuk toen ze een paar dagen thuis waren. Jan en Bertha: het ga jullie goed. 

Al met al mogen we terugzien op een mooi seizoen. We hadden mooie diensten met onze predikanten, we mochten zingen (weliswaar met een mondkapje) maar hoe fijn na lange tijd van alleen maar luisteren naar “voorzangers”. Met de persoonlijke bijdragen van onze predikanten Wilma van der Linden en Henk Linde kijken we verder terug op het seizoen. Voor het seizoen 2022/2023 hebben we afspraken gemaakt met achtereenvolgens ds. Cees Bijman en da. Jolien Nak die dan bij ons hopen voor te gaan. Zij zullen zich in de nieuwsbrief komende herfst aan u voorstellen. Het kerkteam wenst u alle goeds, gezondheid en een mooie zomer. En wellicht tot ziens op ons mooie eiland Gran Canaria. 

Terug op Gran Canaria van 6 januari t/m 31 januari 2022. 

Op 6 januari 2022 zijn we hartelijk welkom geheten door Clary en Leen. Fria was die dag gevallen en was helaas even uitgeschakeld. We hadden weinig tijd nodig om ons weer thuis te gaan voelen. Het was bekend en vertrouwd. Heel bijzonder was het feit dat we op 9 januari onze nieuwjaars-dienst mochten houden. Dat was, na bijna 2 jaar, ook weer de start van het kerkseizoen! Zelf vond ik het extra bijzonder aangezien ik de laatste dienst in maart 2020 had geleid en nu weer mocht starten. Het thema was: Veerkracht. Hoe pakken we de draad weer op en waarop mogen we dan vertrouwen? We hadden geen idee hoeveel kerkgangers er zouden komen. Het viel gelukkig mee, we waren met 36 mensen. En dat aantal is elke week gegroeid. Natuurlijk waren er veel vaste las-ten van de kerk intussen gewoon door gegaan en we hoopten elke dienst dat de collecte de finan-ciële zorgen zou verhelpen. Elke dienst werd de paaskaars door Clary met passende woorden aan-gestoken en doofde ik ze zelf aan het einde van onze viering. De diensten hadden altijd een thema. Vooral de samenzang heb ik geweldig gevonden. Met dank aan onze organisten Roman en Chris! De nazit in Café de Paris was altijd onderhoudend. En dat geldt ook, in kleinere kring, voor de woensdagmorgen. 

Op 25 januari was er een oecumenische viering in de Templo. Het thema was: 

“Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.” 

Een waardevolle maar ook weer bijzondere ervaring om met alle geloofsgemeenschappen samen te komen. We zouden wellicht nog op andere manieren meer kunnen samenwerken . 

Helaas mocht ik geen bezoek brengen aan de Nederlanders in de ziekenhuizen. Ik vond dat heel jammer want het is prachtig werk. Wel denken we met dankbaarheid terug aan de mooie ontmoe-tingen en gesprekken met de betrokken kerkgangers. Evenals aan de vele en prachtige wandelin-gen, vooral langs de kust. 

Wij zijn blij en dankbaar dat we hier, ook al was het maar kort, ons steentje hebben mogen bijdra-gen. Het was een fijne en zinvolle tijd. En dit zeg ik ook namens Jan! 

Warme groet, 

Wilma van der Linden 

Verblijf in Playa del Inglés februari – Pasen 2022 

Bij aankomst begin februari waren nog volop de maatregelen geldig ten aanzien van de corona-pandemie. Corona was ook zichtbaar en voelbaar in onze diensten van de Nederlandstalige kerk-gemeenschap: in de diensten werd een mondkapje gedragen. Maar er kon worden gezongen! De mondkapjes kwamen met name de laatste maand bij nieuwkomers vreemd over omdat het beleid in Nederland zoveel soepeler was geworden. 

Nadat op 24 februari Rusland de Oekraïne binnenviel werd het woord corona nauwelijks meer ge-hoord. Ieder voelde op de één of andere manier betrokkenheid bij een land dat gevoelsmatig dichtbij ligt. Binnen 2 jaar voelden wij onze afhankelijkheid en zorg en vooral onzekerheid. In de diensten was er aandacht voor het gebeuren in Oekraïne: in de gebeden, in keuze van liederen, in verkondiging. Op één zondag werd de helft van de collecte bestemd voor ondersteuning van een concrete Oekraïense situatie. Het kwam op onze weg. Zoals ook een Nederlands gezin vóór een 

dienst in de consistorie kwam melden hoezeer zij begaan waren met de situatie: “Wij vieren 10 dagen vakantie en thuis in onze woonplaats zijn ze druk met de opvang van vluchtelingen”. Het was een herkenbare verwoording waar iedereen in zijn/haar leven tegen aanloopt. 

Het kerkbezoek was geringer dan bij onze vorige verblijven hier. Redenen liggen met name in de gevolgen van corona. Ook in Nederland is het kerkbezoek kleiner geworden. Een andere reden is dat een aantal vaste overwinteraars vanwege corona niet naar GC kwamen. Nóg een belangrijke reden is dat veel mensen op zondagmorgen via de livestream verbonden blijven met hun thuisge-meente. Een zegen van de digitalisering! 

Tegelijk voelden wij in onze Nederlandstalige diensten hoe belangrijk ontmoetingen zijn in de ei-gen taal. Juist in deze weken van internationale onzekerheid kunnen wij de vrijheid nooit genoeg waarderen. Wat een voorrecht om in de Templo een moment van rust en bezinning, van lied en gebed te ervaren! 

En: maak in uw eigen (kerkelijke) omgeving vooral reclame voor de interkerkelijke diensten die hier en elders worden gehouden. Wij merken zo vaak onbekendheid! 

Gini en ik hebben ons verblijf als aangenaam en betrokken ervaren. Als predikant miste ik de we-kelijkse bezoeken aan de beide regionale ziekenhuizen. Dit mocht niet vanwege corona. 

Het gaf bij de vorige verblijven structuur aan de week en bovenal leverde het vaak verrassende ontmoetingen en gesprekken op. Hier staat tegenover dat wij nu méér individuele contacten leg-den en regelmatig meededen aan de koffiemorgen, borreluur en vlakwandelingen van de NVC. 

Het is fijn om het goede contact te zien tussen de NVC en de kerkgemeenschap. 

Wij zijn blij met de continuïteit die wordt gewaarborgd door het Kerkteam met Clary, Leen en Fria, en Esther. Wij zijn u allen dankbaar voor de gesprekken en ontmoetingen. Veel goede ontmoetin-gen zullen wij in dankbaarheid blijven herinneren. Wij hebben in ieder geval weer iets mogen bele-ven van geloof, hoop en liefde over grenzen van kerken heen. Wij hopen dat het u in alle opzich-ten goed gaat onder de zegen van onze Heer. 

Wij sloten dit seizoen, zoals gebruikelijk, onze Nederlandstalige diensten af op de PAASDAG, de dag van het LEVEN! 

Graag wil ik besluiten met het lied/gedicht dat in de Paasdienst in de Templo werd gelezen: 

Voor mensen die naamloos, 

kwetsbaar en weerloos

door het leven gaan,

ontwaakt hier nieuw leven,

wordt kracht gegeven:

wij krijgen een naam.

Voor mensen die roepend,

tastend en zoekend

door het leven gaan,

verschijnt hier een teken,

brood om te breken

wij kunnen bestaan. 

Voor mensen die vragend,

wachtend en wakend

door het leven gaan,

weerklinken hier woorden,

God wil ons horen:

wij worden verstaan. 

Voor mensen die hopend,

wankel gelovend 

door het leven gaan,

herstelt God uit duister 

Adam in luister: 

wij dragen zijn naam. 

Lied 647 – Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. 

Gini en Henk Linde, Hoogeveen, eind april 2022.

Brief n.a.v. de collecte op 13 maart. 

Allereerst wil ik, naar aanleiding van de collecte voor de Oekraïense familie die op 13 maart jl. is gehouden in de Nederlandse Kerk in Gran Canaria, iedereen bedanken die een financieel steentje heeft bijgedragen. Er is maar liefst € 175 opgehaald! We zijn dankbaar voor alle hulp en reacties die we hebben gekregen. Het is hartverwarmend hoeveel steun we hebben gehad van familie, vrienden, bekenden en zelfs onbekenden. Het was een barre tocht van 4 dagen, waarvan de eerste 2 dagen het spannendst. Opgepropt in de auto. Weliswaar een grote auto, maar met 6 personen, 2 honden en 3 katten wei-nig ruimte om persoonlijke spullen mee te nemen. Mijn zoon en zijn vriendin verblijven nu in zijn eigen woning en de familie (schoonmoeder, tante van vriendin met haar 2 dochters), verblijven in een woonruimte op een boerderij die de boer tot hun beschikking heeft gesteld. Het moest alleen helemaal ingericht worden. Onvoorstelbaar, maar we hebben het helemaal in kunnen richten met gratis spullen (soms nog nieuw!). Wasmachine, droger, koelkast, vriezer, kasten, keukengerei , bedden, linnengoed, toiletartikelen, fietsen, enz. enz……. Het enige dat we gekocht hebben is een koolmonoxide/rookmelder. Ook kleding hebben ze volop gekregen. Ze hebben inmiddels hun draai wel gevonden en stellen het naar omstandigheden goed. Maar het liefste willen ze toch terug naar hun vaderland. Maar hoe lang dat zal duren, voordat dat weer kan?……. Met alle financiële steun hebben ze het tot nu toe net kunnen redden. De Oekraïense familie is iedereen enorm dankbaar. En sinds 1 mei krijgen ze nu eindelijk leefgeld! Nogmaals iedereen die een steentje heeft bijgedragen: heel veel dank! Ingrid Merks 

De organisten. 

Jarenlang heeft in onze diensten Helmut Scholz het orgel bespeeld, bij velen van u ongetwijfeld bekend al was het alleen maar door “Tulpen uit Amsterdam” te spelen bij het uitgaan van de kerk of met alle registers open het “Wilhelmus” te begeleiden in de laatste dienst in januari. Door afnemende gezondheid en ouderdom blijft hij in het thuisland Duitsland en moesten we op zoek naar een nieuwe organist. Deze hebben we gevonden in de persoon van Roman: een hoog opgeleid musicus. Hoewel hij niet bekend is met de Nederlandse protestante liturgie etc. zijn wij blij dat hij snel onze gewoontes heeft opgepakt. 

Dit seizoen hebben we een aantal keren gebruik mogen maken van de diensten van gastorganisten: zij die in Nederland kerk- of concertorganist zijn en met vakantie op Gran Canaria verblijven. Ze zijn van harte welkom in een of meer diensten medewerking te verlenen. Er is 

(volgens kenners) een mooi orgel beschikbaar en, niet onbelangrijk, we gaan er vanuit dat men ons graag pro deo behulpzaam wil zijn. Bent u organist of kent u er een die naar G.C. komt: schroom niet te melden wanneer u “ingeroosterd” wilt worden. 

Hoort en zegt het voort! 

Wij merken, dat ervaringen vaak worden gedeeld en dat dit heel stimulerend kan werken. Vaak is het noemen van Nederlandstalige kerkdiensten in Playa del Inglés een eyeopener. We stellen het op prijs, wanneer u in uw thuisomgeving bekendheid wilt geven aan de mogelijkheden tot kerk-gang in de Nederlandse kerken in het buitenland. Dat kan door zelf een stukje te schrijven in het kerkblad van uw gemeente en/of onderstaand persbericht door te spelen aan verschillende redac-ties. 

Persbericht voor kerkbladen en huis-aan-huisbladen: 

Naar de kerk in uw winterzon-vakantie? 

Gaat u deze winter op zoek naar de zon in Spanje, Portugal of Turkije? 

En wilt u dan ook een kerkdienst bijwonen in uw eigen taal? 

Dat kan in Spanje op Gran Canaria en aan de Costa’s, 

in Portugal aan de Algarve en aan de Turkse zuidkust in Alanya. 

Precieze plaatsen en tijden vindt u op de website van het Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid-Europa: www.ipnze.nl 

Daar kunt u doorklikken naar het land waar u naar toe gaat en ziet u alle gewenste gegevens. 

Helpt u ook financieel mee? 

Want het voortbestaan van de kerk hangt mede af van uw giften. 

De corona periode zijn we door onze gevers goed doorgekomen. We hebben een kleine financiële buffer gevormd (die is in de coronaperiode echter wel geslonken) en gaan zo, vol vertrouwend op uw betrokkenheid, verder. 

Giften blijven welkom op bankrekening NL14 RABO 0140 2898 36 t.n.v. penningmeester IPNZE, o.v.v. bijdrage kerk Gran Canaria. 

Uw gift is dan ook aftrekbaar van de belasting, omdat het IPNZE een ANBI-status heeft. 

Met hartelijke groet, 

Clary de Feijter, 

Esther den Tuinder, 

Leen en Fria Andeweg 

Nieuws

Nummer 21, Mei 2024

mei 16, 2024

Nummer 20, November 2023

november 16, 2023

Nummer 19, Juni 2023

juni 29, 2023

Nummer 18, Oktober 2022

november 1, 2022

Nummer 17, Juni 2022 

juni 16, 2022

Nummer 16, November 2021

november 8, 2021

Nummer 15, Juni 2021

juli 23, 2021

Nieuwsbrief Kerst 2020

februari 26, 2021

Nummer 14, oktober 2020

februari 26, 2021

Nummer 13, Juli 2020

februari 26, 2021