Nummer 9, Juni 2018

 Nieuwsbrief van de Nederlandstalige Interkerkelijke Geloofsgemeenschap Gran Canaria 

nummer 9, juni 2018 

Terugblik op het seizoen 2017/2018. 

Veel Nederlanders genoten, voor het eerst of “voor de zoveelste keer”, van een mooie winter op Gran Canaria. En van de kerkdiensten in de Templo Ecuménico. De kans is groot dat u daar één of meerdere keren bij aanwezig was. Samen met andere gelovigen uit allerlei vaderlandse kerken. Eén in lied en gebed, één rond woord en sacrament. Onderstaand in vogelvlucht een terugblik op het seizoen: over het kerkbezoek en de financiën en het ervaringsverhaal van onze predikant. U vindt het allemaal in deze Nieuwsbrief. 

Het seizoen in vogelvlucht. 

Van Advent 2017 tot en met Pasen 2018 zijn er in de Templo 19 Nederlandstalige kerkdiensten gehouden. Daar dominee Linde niet aanwezig kon zijn bij de eerste dienst van het seizoen, werd deze dienst verzorgd door het “gekortwiekte” kerkteam. Want Clary, die even in Nederland was, kon niet op tijd terug zijn i.v.m. het slechte weer. De liturgie voor deze dienst werd per e-mail door dominee Linde aangeleverd en zo konden we met 51 kerkgangers de eerste dienst van het seizoen houden. Op 31 oktober vierden we in een gezamenlijke dienst 500 jaar Reformatie. Als kerkteam waren we ook betrokken bij deze dienst. Over de viering van (meer dan) 40 jaren Nederlandstalige kerkdiensten op Gran Canaria leest u verderop in het verslag van dominee Linde. Als aanvulling hierop is het aardig nog te vermelden dat de dienst werd bijgewoond door ds. Roosenboom, de predikant die de eerste dienst leidde, en speciaal voor de jubileumdienst was overgekomen. 

Zoals vorig seizoen konden we ook nu weer gebruik maken van de geluidsinstallatie van onze Zweedse broeders. Naast de zondagse kerkdiensten vonden er ook dit seizoen door de week weer regelmatig orgel- en zangconcerten en andere bijeenkomsten plaats voor een internationaal publiek. 

Public relations. 

Naast onze website (www.kerk-grancanaria@nl) die redelijk vaak wordt bezocht en waardoor velen de weg naar ons weten te vinden, zijn er meerdere mogelijkheden om bekendheid te geven aan de kerk op Gran Canaria. Vertel b.v. anderen in uw omgeving over deze kerkdiensten. En schrijf eens in uw plaatselijke kerkblad over uw ervaringen met deze diensten. 

Hiervoor kunt u per e-mail een tekst bij ons aanvragen: kerkgrancanaria@gmail.com 

Bezoekers. 

Onze diensten werden in het afgelopen seizoen bezocht door 1315 personen: een lichte stijging t.o.v. vorig seizoen. 

Financiën. 

Financieel gezien moet elk van de kerken in de Templo zijn steentje bijdragen om het geheel in stand te houden. De Nederlandse kerkgemeenschap bestaat bijna uitsluitend uit incidentele kerkgangers. Er zijn geen vaste kerkleden die met hun structurele bijdragen een financiële basis vormen, zoals in de thuiskerken in Nederland. Er wordt dan ook wekelijks met spanning naar de opbrengst van de collecte uitgekeken. Dit seizoen is er door de kerkgangers totaal € 5495,00 gegeven. Dat is een gemiddelde van ruim € 4 per kerkganger. Waarvoor dank en hulde! 

De collecteopbrengsten dekken slechts een deel van de totale kosten (€ 8201,00). De rest komt uit giften en subsidie. Omdat de subsidie uit Nederland langzaam wordt afgebouwd is de geloofsgemeenschap op Gran Canaria steeds meer afhankelijk van de (financiële) betrokkenheid van hen die de kerk een goed hart toedragen. Zij maken de voortgang van de kerkdiensten op Gran Canaria mogelijk. En steunen ook de grote inspanningen die de leden van het kerkteam zich getroosten om het seizoen voor te bereiden en iedere zondag alles in goede orde te laten verlopen. Gelukkig groeit de vriendenclub gestaag en vinden ook steeds nieuwe Canaria-gangers de weg naar de Templo. Ons past dankbaarheid en vertrouwen! 

RONDOM DE TEMPLO ECUMÉNICO 

ons verblijf van Advent 2017 – Pasen 2018 

Een volledig winterseizoen mochten we doorbrengen in Playa del Inglés. 

Het werd een verblijf met een absoluut hoogtepunt en een absoluut dieptepunt en dit beide op 21 januari. We hebben – met velen – genoten van de bijzondere dienst in het kader van 40 jaar Nederlandstalige kerkdiensten. Een goed verzorgde liturgie, veel betrokkenheid, samen zingen, een erespeld voor Clary de Feijter en na de dienst buiten een hapje en drankje met veel ontmoetingen. Op weg naar huis werd Gini de dupe van een brute roofoverval waarbij zij haar heup brak. Ons verdere verblijf werd sterk bepaald door dit voorval. We hebben het als zeer waardevol ervaren dat er een meelevend en meehandelend kerkteam is. Verder was er veel betrokkenheid en meeleven vanuit de kerkelijke gemeenschap, de N.V.C. en ons Canarisch buurtje. Dank hiervoor!! 

Het blijft bijzonder dat er in Playa zo´n prachtig, uitstralend, kerkgebouw staat. 

Fijn dat ook dit seizoen zovelen hierbinnen kwamen en een dienst meemaakten. Elke zondag is weer een verrassing met een groot aantal trouwe bezoekers en ´dagjesmensen´. Mensen met uiteenlopende (kerkelijke) achtergrond weten zich verbonden in God, onze Schepper, en in Jezus Christus, Verlosser, zoals het kerkgebouw heet. In de lunchroom Café de Paris hebben we heel wat mensen gesproken en verhalen gehoord en mensen met elkaar zien kennismaken. 

Heel belangrijk is dat in deze tijd de kerk zichtbaar aanwezig is in het samenlevenKERK WEES PRESENT! 

Deze zichtbaarheid van de kerk geldt ook naar het ziekenhuisbezoek. Wekelijks ben ik op bezoek geweest in de ziekenhuizen van Maspalomas en San Agustín bij Nederlandssprekende patiënten. Ik merk dat bezoek wordt gewaardeerd. Vaak (meestal!) zijn de patiënten niet kerkelijk. Maar in veel gesprekken komt, als je dominee bent!?, al gauw iets naar voren van wat 

kerk en geloof raakt. Soms is er diepe en blijvende teleurstelling in de kerk (-mensen). Soms zijn mensen beschadigd geraakt. Het woord ´incest´ heeft veel nare sporen nagelaten. Pratend bespeur je bij veel mensen een dieper verlangen naar houvast, troost, zingeving, vrede, God! 

Velen vinden het bijzonder dat er iemand langskomt die het opbrengt te luisteren in plaats van te praten. Een joodse rabbi schreef eens: ´God schiep de mens omdat Hij van verhalen houdt´. Mij boeien de verhalen die je hoort. 

In het afgelopen seizoen verscheen zowel in het Friesch Dagblad als in het Reformatorisch Dagblad een nagenoeg paginagroot artikel over de kerkdiensten op Gran Canaria. Hier is door velen verrast en positief op gereageerd. Ook waren we blij met de ruime publicitaire aandacht in het maandblad van de Ned. Ver. Gran Canaria. De website wordt door steeds meer mensen geraadpleegd. 

Al met al zien we terug op veel goede dingen. Op enthousiasme bij het kerkteam en begrip en welwillende assistentie van velen in de diensten. 

We nemen veel goede herinneringen mee en hebben goede hoop dat Gini geen blijvende ‘schade’ heeft opgelopen. 

Tenslotte: ´Om woord voor woord zijn liefde te vertalen 

Dat blijft voor ons bestaan, het doel, de zin. 

Om mensen zijn ontferming te herhalen 

Zijn wij gezonden, deze wereld in.´ 

Vanuit Hoogeveen een hartelijke groet en de zegen van onze Heer, 

Gini en Henk Linde eind april 2018. 

Helpt u ook financieel mee? 

Giften zijn heel welkom op bankrekening NL14 RABO 0140 2898 36 t.n.v. penningmeester IPNZE, o.v.v. bijdrage kerk Gran Canaria. IPNZE heeft de ANBI-status, waardoor uw gift aftrekbaar is van de belasting. Voor een verzoek aan uw plaatselijke kerk in Nederland om een éénmalige bijdrage of jaarlijkse collecte ter ondersteuning van ons werk kunt u bij ons een tekst aanvragen. 

Het voortbestaan van de kerk hangt mede af van de trouw van de bijdragers. 

De leden van het kerkteam zijn: 

Clary de Feyter, algemeen adjunct Esther den Tuinder, secretariaat Leen Andeweg, samenroeper Fria Andeweg, waarnemend penningmeester Contact en reacties graag via het secretariaat: kerkgrancanaria@gmail.com 

Het volgend seizoen: 

De 1e zondag van Advent, 2 december 2018, hopen we de eerste dienst van het seizoen te houden. Om organisatorische redenen zal de laatste dienst van het seizoen gehouden worden op 31 maart 2019 en NIET zoals gebruikelijk met Pasen. Het gehele seizoen zal D.V. dominee Cees Bijman uit Arnemuiden in ons midden zijn. In de komende herfst kunt u de volgende Nieuwsbrief van ons verwachten. 

Nieuws

Nummer 21, Mei 2024

mei 16, 2024

Nummer 20, November 2023

november 16, 2023

Nummer 19, Juni 2023

juni 29, 2023

Nummer 18, Oktober 2022

november 1, 2022

Nummer 17, Juni 2022 

juni 16, 2022

Nummer 16, November 2021

november 8, 2021

Nummer 15, Juni 2021

juli 23, 2021

Nieuwsbrief Kerst 2020

februari 26, 2021

Nummer 14, oktober 2020

februari 26, 2021

Nummer 13, Juli 2020

februari 26, 2021