Nummer 2, Oktober 2014

!! Seizoen 2014-2015: zondag 30 november ’14 t/m zondag 5 april ’15.!!

Vooraf.

Zoals wij allen weten, zijn de Canarische Eilanden winterzonbestemming nummer 1.

Dat is pas nog eens officieel bevestigd door de ANWB, maar ù weet het uit eigen ervaring.

Tel daarbij de mogelijkheid om in Playa des Inglès Nederlandse kerkdiensten mee te maken.

Dan is er sprake van een absolute aanrader. Daarom staat uw naam dan ook op de lijst van de fanclub, de vrienden van de Nederlandse kerk op Gran Canaria.

En wij hopen dat die club mede door uw toedoen groter en sterker wordt.

Daarom, zoals beloofd, nu een bericht met nieuws over het komende seizoen.

Kerkdiensten in de Templo Ecumenico.

Dit jaar hopen we vroeg te starten met de kerkdiensten en wel op 30 november,

dat is de 1e zondag van Advent. En zoals altijd sluiten we het seizoen af met de viering van het Paasfeest, dat is op zondag 5 april.

Voorganger in de eerste periode t/m zondag 25 januari is ds. Henk Blankespoor.

En vanaf zondag 1 februari  t/m Pasen zal dat ds. Gerry de Vries zijn.

Zij zijn geen onbekenden in de kerk op Gran Canaria en hebben hun sporen daar al verdiend.

Publiciteit in Nederland en op Gran Canaria.

Het voortbestaan van de kerk hangt vooral af van de bekendheid van de kerkdiensten onder mensen die kort of lang met vakantie gaan naar Gran Canaria. Het nieuwe kerkteam zorgt daarom voor publiciteit ter plaatse. Daar wordt ook gewerkt aan verbetering van de website: www.kerkgrancanaria.nl

Voor publiciteit in Nederland doen we een beroep op u die de sfeer en de uitstraling van de kerkdiensten op Gran Canaria kent. Vertel er over aan anderen.

Misschien wilt u een kort persoonlijk berichtje in uw kerkblad plaatsen. Of u vertelt erover aan uw predikant en de redactie van uw kerkblad en die maken er een leesbaar stukje van.

Aan het slot van deze nieuwsbrief vindt u de tekst van een advertentie ter plaatsing in uw kerkblad of plaatselijke huis-aan-huisblad. Daarmee wijst u op alle mogelijkheden van kerkgang in Spanje, Portugal en Turkije.

Wij horen graag of het u is gelukt om reclame te maken voor de kerk op Gran Canaria.

De inzet van het kerkteam op Gran Canaria.

Zoals u weet is er sinds kort een kerkteam van 4 personen actief: Leen Andeweg, coördinator, Louise van Kleef, penningmeester, Esther den Tuinder, secretariaat en Clary de Feyter, voor alle Spaanse contacten. De dienstdoend predikant is tijdelijk adviseur en ds. Jelle Loosman is gevraagd om het proces van zelfstandigwording te begeleiden.

Het kerkteam heeft een werkplan opgesteld voor de komende jaren.

Daarin wordt omschreven wie er wat doet rond de organisatie van de kerkdiensten,

maar ook wat er verwacht wordt van de dienstdoende predikant.

Veel aandacht is er voor gerichte  publiciteit.

Nu ligt de eindverantwoordelijkheid van de kerk nog bij de Stichting IPNZE in Nederland (Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid Europa: www.ipnze.nl). Daarom zijn alle activiteiten  gericht op de groei en bloei van een geloofsgemeenschap die in de toekomst zelfstandig kan functioneren wat betreft beleid en financiën. Het werkplan begint met een korte omschrijving van het karakter van deze geloofsgemeenschap.

Karakter en bedoeling.

De Nederlandstalige Interkerkelijke Geloofsgemeenschap Gran Canaria wil een open geloofsgemeenschap zijn die van Advent tot en met Pasen onderdak biedt aan vogels van diverse pluimage. Omdat er slechts een handvol residenten op GC verblijft en een klein aantal langverblijvers, vliegen de meeste kerkgangers voor enkele weken in en weer uit.

De gemeente kan dan ook het beste gekarakteriseerd worden als een duiventilgemeenschap met telkens wisselende bezoekers. Een kleine groep van enkele enthousiaste nestblijvers zorgt voor continuïteit. Dankzij hun gelovige inzet blijft deze duiventil open en biedt voedsel en geestelijk onderdak aan de in- en uitvliegers. Hartverwarmend en onmisbaar is daarbij de enthousiaste betrokkenheid, ook financieel,  van met name de jaarlijks terugkerende kerkgangers. Het hart van deze geloofsgemeenschap wordt gevormd door de kerkdiensten in de kleurige Templo Ecumenico. Die geeft onderdak aan gelovigen uit vele landen en vele kerken. Verbindende factor in deze duiventil vormt de Heer zelf die door zijn Geest (als een duif) allen ruimte biedt en inspireert.

Cijfers.

In het seizoen ’13-’14 werden 19 kerkdiensten gehouden. De laatste 2 vielen uit door familieomstandigheden van de predikant. De diensten telden in totaal 1485 kerkgangers,   gemiddeld 78 per dienst. De collecteopbrengst bedroeg in totaal € 5400, gemiddeld

€ 3.65 per kerkganger. De totale kosten waren € 7500 voor de kerkdiensten, publiciteit, huisvesting en reiskosten. Het hele tekort werd dit jaar nog gedekt door de IPNZE.

Vanaf nu verleent de IPNZE een subsidie die in 5 jaar wordt afgebouwd, van € 2000 naar € 0. Het financiële beleid is daarom gericht op verhoging van de inkomsten en vermindering van de uitgaven. Zo is de vergoeding van reiskosten inmiddels gelimiteerd en wordt ook van de predikanten een eigen aandeel gevraagd in de kosten van reis en huisvesting.

De actie tot vorming van een fanclub heeft in een paar weken tijd een lijst van bijna 40 adressen opgeleverd. Deze actie wordt in het komende seizoen met kracht voortgezet.

Uit deze kring is intussen het verheugende bedrag van € 800 aan giften binnengekomen. Waarvoor grote dank!

Contact en reacties: kerkgrancanaria@gmail.com

Giften: bankrekening  NL14 RABO 0140 2898 36 t.n.v. penningmeester IPNZE,  o.v.v. bijdrage kerk Gran Canaria.  Uw gift is dan ook aftrekbaar van de belasting.

Persbericht voor kerkbladen en huis-aan-huisbladen:

Naar de kerk in uw winterzon-vakantie?

Gaat u deze winter op zoek naar de zon in Spanje, Portugal of Turkije?

En wilt u dan ook een kerkdienst bijwonen in uw eigen taal?

Dat kan in Spanje op Gran Canaria en aan de Costa’s,

in Portugal aan de Algarve en aan de Turkse zuidkust in Alanya.

Precieze plaatsen en tijden vindt u op de website van het Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid-Europa: www.ipnze.nl

Daar kunt u doorklikken naar het land waar u naar toe gaat en ziet u alle gewenste gegevens.

Nieuws

Nummer 21, Mei 2024

mei 16, 2024

Nummer 20, November 2023

november 16, 2023

Nummer 19, Juni 2023

juni 29, 2023

Nummer 18, Oktober 2022

november 1, 2022

Nummer 17, Juni 2022 

juni 16, 2022

Nummer 16, November 2021

november 8, 2021

Nummer 15, Juni 2021

juli 23, 2021

Nieuwsbrief Kerst 2020

februari 26, 2021

Nummer 14, oktober 2020

februari 26, 2021

Nummer 13, Juli 2020

februari 26, 2021