Nummer 3, Mei 2015

Dromen van een zonnige winter op Gran Canaria.

Heeft u mooie herinneringen aan uw verblijf op Gran Canaria?

En aan de kerkdiensten in de Templo?

Natuurlijk bent u intussen al lang weer opgenomen in het Nederlandse schema van thuis, eigen kerkgemeenschap en Hollandse weersomstandigheden.

Dan toch nog even zomers achterom kijken naar de winter op Gran Canaria.

Met een lovende terugblik van de beide dominees op het afgelopen seizoen.

En met een overzichtje van de resultaten voor de groeiende fanclub.

Wij zijn er dankbaar voor en kijken al weer vooruit naar het volgende seizoen.

Met hartelijke groet van ds. Jelle Loosman, adviseur van het Kerkteam.

Meten is weten; de laatste cijfers over de kerk.

Het aantal leden van de fanclub is in de afgelopen tijd verheugend toegenomen.

De lijst telt nu ruim 70 namen en adressen. De leden van de fanclub investeren in de toekomst van de kerk op GC met hun betrokkenheid en bijdragen.

In het afgelopen seizoen zijn er 20 kerkdiensten gehouden met in totaal 1166 kerkgangers. De collectes brachten in die tijd € 4865 op. Dat betekent gemiddeld € 4.17 per persoon!!!

De kosten voor de kerkdiensten, huur en huisvesting, publiciteit en reiskosten bedroegen dit seizoen ongeveer € 7500. De huur van het kerkgebouw is dit jaar omhooggegaan, maar toch zijn de totale kosten gelijk gebleven aan vorig jaar. Zuinigheid met vlijt …..

Leden van de fanclub en andere belangstellenden droegen met periodieke en eenmalige giften € 1224 bij. Met heel grote dank!!

Daarnaast ontvingen we een subsidie van de IPNZE van € 2000.

Dankzij die subsidie komen we dit jaar uit de kosten.

Maar die bijdrage wordt wel in de komende jaren afgebouwd. Over 4 jaar moet de Nederlandse kerk van Gran Canaria  in eigen onderhoud kunnen voorzien.

Daarom doen we een beroep op uw medewerking om nieuwe leden voor de fanclub te werven. En ook reclame te maken in uw kerkblad. Het persberichtje op pagina 3 kunt u zo overnemen. Omwille van de toekomst van het evangelie onder Nederlandse vakantiegangers op Gran Canaria! 

Met dank van het Kerkteam. Wij zien u volgend seizoen graag terug op Gran Canaria.

OECUMENE WAAR JE GEEN HOOFDPIJN VAN KRIJGT………………………

Gevraagd voor een korte terugblik op onze laatste periode in de Nederlandse kerk op Gran Canaria, moest ik er onwillekeurig aan denken, dat Gods Woord ons niet altijd aanmoedigt om achterom te zien. Lots vrouw veranderde zomaar in een zoutpilaar en de Heer Jezus zegt dat je ongeschikt kunt worden voor het Koninkrijk Gods als je de hand aan de ploeg slaat en de blik niet voorwaarts richt. Maar met omzien in dankbaarheid is het anders gesteld !

Wat een feest is het gebeuren in de Templo Ecuménico  toch telkens weer.

Dikwijls verlopen allerlei oecumenische toenaderingspogingen maar al te moeizaam en is het allemaal veel te veel een hoofdpijndossier. Als je echter de juiste instelling hebt is de eenheid in hoofdzaken hier zo vanzelfsprekend, de verscheidenheid in bijzaken zo natuurlijk en de liefde in alles zo’n vreugde. Genoten hebben wij van het Gebed voor de Vrede op oudejaarsavond met al die priesters en predikanten zichtbaar één op het podium van de Templo. Dat was na een hartverwarmend kerstdiner met z’n allen al eerder in de decembermaand. Vlak voor ons vertrek konden we het op vrijdag  23 januari nog eens overdoen met bisschop Francesco in de grote samenkomst voor het Gebed voor de Eenheid.

Het is goed dat we met Clary zo’n wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de organisatie van al deze oecumenische uitingen. De samenwerking met het uitgebreide, nieuwe kerkteam hebben we trouwens als bijzonder goed ervaren. Dat is een stabiele factor voor de toekomst bij alle mensen, die komen en gaan.

Onze eigen diensten op de zondagmiddag zijn natuurlijk ook een miniatuur oecumene.

Ik kijk maar naar mezelf als voor(bij)ganger: Ik ben katholiek als het gaat om de ene, heilige, algemene (“katholieke”) christelijke kerk. Lutheraan omdat ik door het geloof alleen gered ben. Calvinist omdat ik slechts aan God de eer wil geven, Soli Deo Gloria.

Methodist omdat ik geloof in een duidelijke en systematische bekering van het hart, ongeveer zoals bij het Leger des Heils. Ik hoor ook bij de Broeders (van de Vergadering van gelovigen), want ik bid “Maranatha”, Heer kom spoedig terug !

Wat mijn doop betreft ben ik eigenlijk baptist. En tegelijkertijd ook een pinksterchristen, daar ik ervaren heb dat de Heilige Geest nog steeds werkt in Zijn Kerk wereldwijd.

Een gemeente mag wat mij betreft bestuurd worden met behulp van ouderlingen, dus ben ik presbyteriaans (zoals bijvoorbeeld de PKN). Ik geloof ook in het belang van het ambt van bisschop, dus ben ik gewoon ook een beetje episcopaals. Een congregationalistische kerk, waar de gemeentevergadering beslist is ook best wel bijbels.

Veel zal zijn voor en tegen hebben, maar aan Jezus van Nazareth moet je niet komen.

Bij Hem hoor ik met mijn hele hart, omdat Hij gezegd heeft: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven!”

Afgaande op de reacties van de kerkgangers hebben wij dat met elkander heel mooi zichtbaar mogen maken in de viering van het Heilig Avondmaal op onze voorlaatste zondag.

Zo hebben we met vreugde teruggekeken op deze inspirerende omgeving bij jullie.

Evenzo zien we er naar uit in de toekomst te mogen horen, dat Gods werk in de kerk op Gran Canaria met kracht doorgaat.

Voor nu, een hartelijk shalom van ons beiden !

Elly en Henk Blankespoor

Vernieuwde website.

Tot onze vreugde heeft de oude website www.kerkgrancanaria.nl een nieuw gezicht gekregen. Kijkt u er eens op rond. U vindt er informatie over de geschiedenis van de kerk op Gran Canaria, maar ook over het nieuwe seizoen. Een YouTube-filmpje van een kerkdienst in de Templo geeft een goede indruk. We proberen de informatie bij de tijd te houden.      Met dank aan Hans Koedijk.

Een  groet van ds. Gerry de Vries.

Mij werd, vanuit het kerkteam, gevraagd een klein verslag te schrijven over de periode dat ik op Gran Canaria in Playa del Inglés als predikant werkzaam was voor de Nederlandstalige Interkerkelijke Geloofsgemeenschap.      Het werken in Playa del Inglés ligt alweer in het verleden. Het verleden dat het nu en de toekomst kleurt.  Dat stukje verleden, de periode 1 februari tot en met 5 april, heeft zeker bijgedragen aan hoe ik nu in het leven c.q. geloofsleven sta en dat zal ook met me meegaan in de toekomst.

Deze werkepisode bracht veel vreugde met zich mee. Het mooie weer, de prettige behuizing droegen, naast het kerkenwerk daartoe zeker bij. Wat was het elke zondag opnieuw goed om voor te gaan in de diensten in de Templo Ecuménico. Dat beschouw ik steeds opnieuw, als een groot voorrecht, om het woord van God te mogen laten klinken. Na de dienst is er de goede gewoonte voor de kerkgangers om nog een kopje koffie/thee met elkaar te nuttigen in Café de Paris. Het is tevens een plek om mensen beter te leren kennen en contacten te leggen. Tevens een mooie gelegenheid om met sommigen nog eens dieper in te gaan op de bezochte dienst.

Een ander belangrijk werk is het bezoeken van Nederlandse patiënten in de ziekenhuizen in San Agustín en in Maspalomas. Op deze wijze ontmoet je als pastor mensen van allerlei pluimage. Wat een rijke kans heb je dan als pastor om God en de kerk present te stellen. Mijn ervaringen daarin zijn zonder meer positief te noemen. De zieke mensen waardeerden de bezoekjes enorm. Daarnaast waren er incidenteel bezoekjes met mensen die de diensten bezochten.

Het was voor mij, deze 2e werkperiode, een rijke belevenis. Ik ben het kerkteam dankbaar dat ze me deze kans geboden hebben. Het was in ‘the past’, ik schrijf het nu in ‘the present’ en hoop ‘in the future’ God te blijven dienen in dat wat op mijn weg geplaatst wordt. ‘Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand’.                                                   Ds. Gerry de Vries.

Giften zijn heel welkom op bankrekening  NL14 RABO 0140 2898 36 t.n.v. penningmeester IPNZE,  o.v.v. bijdrage kerk Gran Canaria.  Uw gift is dan ook aftrekbaar van de belasting.

Persbericht voor kerkbladen en huis-aan-huisbladen:

Naar de kerk in uw winterzon – vakantie?

Gaat u in de komende winter op zoek naar de zon in Spanje, Portugal of Turkije?

En wilt u dan ook een kerkdienst bijwonen in uw eigen taal?

Dat kan in Spanje op Gran Canaria en aan de Costa Blanca en Costa del Sol,

in Portugal aan de Algarve en aan de Turkse zuidkust in Alanya.

Precieze plaatsen en tijden vindt u op de website van het Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid-Europa: www.ipnze.nl

Daar kunt u doorklikken naar het land waar u naar toe gaat en ziet u alle gewenste gegevens.

—————————————————————————————————————————

De leden van het Kerkteam zijn:  (zie ook hun foto op de website)

Clary de Feyter, algemeen adjunct

Esther den Tuinder, secretariaat

Louise van Kleef, penningmeester

Leen Andeweg, samenroeper.

Contact en reacties graag naar het secretariaat:  kerkgrancanaria@gmail.com

Mededelingen:

–  In het nieuwe seizoen zullen de Nederlandstalige kerkdiensten in de Templo  Ecumenico   weer worden gehouden van de 1e Adventszondag t/m Pasen. (van zondag 29 november 2015 t/m zondag 27 maart 2016)

–  De predikanten voor het seizoen ’15-’16: ds. E. van Wieren     (1e periode)

ds. H. Linde           (2e periode)

–   Bericht nummer 4 kunt u verwachten omstreeks oktober/november 2015.

Nieuws

Nummer 21, Mei 2024

mei 16, 2024

Nummer 20, November 2023

november 16, 2023

Nummer 19, Juni 2023

juni 29, 2023

Nummer 18, Oktober 2022

november 1, 2022

Nummer 17, Juni 2022 

juni 16, 2022

Nummer 16, November 2021

november 8, 2021

Nummer 15, Juni 2021

juli 23, 2021

Nieuwsbrief Kerst 2020

februari 26, 2021

Nummer 14, oktober 2020

februari 26, 2021

Nummer 13, Juli 2020

februari 26, 2021