Nummer 6, Oktober 2016

Koffers pakken.

Wie regelmatig voor een paar weken of maanden op Gran Canaria overwintert weet wat er in de koffer moet. Die kent het zachte en gelijkmatige klimaat en neemt geen winterkleren mee.

En wie ooit in de Templo naar de kerk is geweest weet dat de zondagse kleren daar luchtig mogen zijn. Niet te veel bagage in het vliegtuig dus.

Zelfs de liedboeken liggen al op de kerkgangers te wachten in de Templo.

Wie zijn oren meeneemt krijgt daar het Woord te horen. En wie zijn mond opendoet, kan met anderen zingen tot eer van God en vreugde van de mensen.

Mond en oren, hart en ziel hoef je niet in te pakken. Die heb je altijd bij je.

Je bent welkom zoals je bent op Gran Canaria, ook in de kerkdiensten in de Templo Ecuménico.

Misschien mogen we u deze winter op Gran Canaria ontmoeten.

Misschien leeft u deze keer alleen vanuit Nederland mee met de geloofsgemeenschap daar.

In ieder geval vindt u in deze Nieuwsbrief de nieuwste weetjes, over de predikanten die deze winter dienstdoen, over wisseling in het kerkteam, over de kerkdiensten in de Templo.

Hoort en zegt het voort.

De kerkdiensten.

Het nieuwe seizoen van de Nederlandstalige Interkerkelijke Geloofsgemeenschap op Gran Canaria begint op de eerste zondag van Advent, 27 november 2016.

En het duurt tot en met Pasen, zondag 16 april 2017.

Zoals u wellicht weet maken veel kerkgenootschappen uit allerlei landen ’s zondags gebruik van de Templo Ecuménico. De tijd van de Nederlandse kerkdiensten is iedere zondagmiddag om 16.30 uur. En ook op zondag 25 december (1e kerstdag) is de kerkdienst op de gewone tijd, dus om 16.30 uur.

Maar op oudejaarsavond, 31 december, wordt er om 18.30 uur een speciale dienst gehouden voor alle gezindten. Aan deze meertalige oecumenische ‘Gebedsdienst voor de vrede’ leveren alle voorgangers een bijdrage in hun eigen taal.

In de komende winter worden er door de Duitse R.K. parochie op Gran Canaria, zoals ook in de afgelopen jaren, weer regelmatig orgelconcerten georganiseerd. Als u van klassieke muziek houdt en orgelmuziek weet te waarderen, dan is het zeer de moeite waard zo’n concert eens te bezoeken. Let op de aankondigingen op de billboards.

De predikant die vanaf 27 november 2016 zal voorgaan, is ds. Cees Bijman uit Arnemuiden.

Hij zal de diensten leiden tot en met zondag 29 januari 2017.

Vanaf zondag 5 februari 2017 tot Pasen komt ds. Piet Wiekeraad uit Uelsen.

Zij stellen zich verderop in deze Nieuwsbrief aan u voor.

Weet u nog niet waar u de Templo vinden kunt in Playa des Inglés? Dit prachtige kerkgebouw ligt ingesloten tussen Av. de Italia, Calle Marrũecos en Av. de Tenerife. Wanneer u op de volgende link klikt ziet u een plattegrond met de locatie van de kerk: http://www.kerkgrancanaria.nl/index_htm_files/1822@2x.jpg

Het kerkteam.

De leden van het kerkteam staan steeds klaar om alles rond de kerkdiensten in goede banen te leiden. Daar komt heel wat bij kijken, voor, tijdens en na het seizoen. Daarbij hebben zij in het afgelopen jaar te maken gekregen met persoonlijk wel en wee. Dat heeft ertoe geleid dat er wisseling van de wacht heeft plaatsgevonden en de taken anders zijn verdeeld.

Louise van Kleef heeft haar penningmeesterschap noodgedwongen moeten overdragen.

Wij danken Louise van harte voor haar betrokken inzet in het kerkteam.

Jammer dat we haar voorlopig niet op Gran Canaria persoonlijk kunnen bedanken.

Dit betekent dus, dat er nu een vacature is voor het penningmeesterschap. Fria Andeweg was gelukkig bereid om tijdelijk in het team haar steentje bij te dragen als penningmeester.

Zij en haar man Leen waren in augustus ook aanwezig in Apeldoorn op de Algemene Vergadering van het IPNZE, waarin de Nederlandse kerken in Spanje, Portugal en Turkije samenwerken. Zij hebben daar een beroep gedaan op de andere kerken om Gran Canaria zo veel mogelijk, ook financieel, te steunen. Eén van de vroegere predikanten schreef ooit in zijn werkverslag dat het hem was opgevallen dat veel kerkgangers in de Templo de kerk op Gran Canaria als een vanzelfsprekende voorziening zien, waar ze even vanzelfsprekend gebruik van maken. Een voorziening waar je de waarde pas van inziet als ze er niet meer is.

Gelukkig hebben we nu de fanclub waarvan de leden zich medeverantwoordelijk weten voor het voortbestaan van deze geloofsgemeenschap. En een kerkteam dat zich van harte inzet. Maar dat ook altijd mentale, praktische en financiële hulp voor de kerk kan gebruiken.

Het kerkteam, extern begeleid en geadviseerd door ds. Jelle Loosman, heeft nu de volgende samenstelling:

Leen Andeweg, coördinator,                                                Esther den Tuinder, secretariaat,                                           Clary de Feyter, algemeen adjunct en externe contacten.                                                Penningmeester: vacant.                                                                                                                                      Zij verdienen ook in het komende seizoen onze hartelijke steun.                           Contact en reacties graag via het secretariaat:  kerkgrancanaria@gmail.com

Hoort, zegt het voort.

Wij stellen het op hoge prijs wanneer u in uw thuisomgeving bekendheid wilt geven aan de mogelijkheden tot kerkgang in de Nederlandse kerken in het buitenland. Dat kan o.a. met onderstaand persbericht. Wilt u het doorspelen aan de verschillende redacties?

Persbericht voor kerkbladen en huis-aan-huisbladen:

Naar de kerk in uw winterzon-vakantie?

Gaat u deze winter op zoek naar de zon in Spanje, Portugal of Turkije?

En wilt u dan ook een kerkdienst bijwonen in uw eigen taal?

Dat kan in Spanje op Gran Canaria en aan de Costa’s,

in Portugal aan de Algarve en aan de Turkse zuidkust in Alanya.

Precieze plaatsen en tijden vindt u op de website van het Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid-Europa: www.ipnze.nl

Daar kunt u doorklikken naar het land waar u naar toe gaat en ziet u alle gewenste gegevens.

Even voorstellen.             Annie en Cees Bijman-Schep.

In de komende winter hopen wij, als predikantswerk-echtpaar, de gemeente van Gran Canaria te komen dienen. Wij zijn gevraagd in de maanden december en januari de diensten te leiden en pastoraal werk te doen. In de afgelopen winter deden wij dit werk voor het eerst: in de Algarve-kerk in het zuiden van Portugal.

Wij hebben het beiden als mooi en zinvol werk ervaren.

We vonden het fijn zoveel mensen te ontmoeten, vertrouwen te krijgen, goede gesprekken te voeren en in de diensten met christenen uit allerlei kerken Gods lof te zingen en Zijn Woord te horen.

Deze ervaring doet ons ernaar uitzien ook de gemeente van Gran Canaria te gaan dienen.

Graag stellen wij ons even aan u voor.

Wij zijn al ruim 45 jaar gelukkig getrouwd, maar kennen elkaar al ons hele leven:

we zaten in dezelfde klas van de School met de Bijbel in Lopik (U).

Wij kregen samen 6 kinderen en inmiddels 13 kleinkinderen.

Wegens de zorg voor ons grote gezin heeft Annie na ons trouwen niet veel meer buiten de deur gewerkt. Wel droeg zij voornamelijk de zorg voor de kinderen en de huishouding.

Daarnaast was zij betrokken op het werk in de gemeenten die wij dienden en daarin mij tot steun. Nu de kinderen de deur uit zijn runt zij een B&B-tje. Zo kan ze haar talent voor zorg en gastvrijheid blijven inzetten…

In de precies 40 jaar dat ik predikant mocht zijn dienden we de Geref. Kerken van Arnemuiden, Urk en -opnieuw- Arnemuiden. In deze laatste gemeente zijn we ook blijven wonen. (In 2010 konden we de pastorie kopen en we hoefden dus, na mijn emeritering in 2014, niet te verhuizen).

Omdat ik nog steeds gezegend ben met een goede gezondheid vind ik het fijn op de zondagen nog her en der voor te gaan en soms even in te vallen bij ziekte of vakantie. En natuurlijk ook om in de winter actief te zijn binnen de IPNZE.

Tenslotte, ik ben 68 jaar, Annie hoopt die leeftijd in februari te bereiken.

Wie zijn wij?       Greet en Piet Wiekeraad.

Nog een aantal maanden en dan wordt de afspraak die we destijds maakten concreet!

Voor we op Gran Canaria landen is het goed alvast iets over onszelf te vertellen.

Mijn vrouw en ik zijn bijna even oud. Mijn vrouw werd in 1942 geboren en ik in 1941.

Allebei in Kampen. Onze verjaardagen vallen in de zomer.

Mijn vrouw werd geboren op 28 juni en ik……? Wie het weet mag het zeggen!

Voor diegene die de datum het eerst komt vertellen krijgt de eerste zondag van mij een kop koffie! Een bekende kerkhervormer is op dezelfde dag geboren.

Familie en vrienden doen helaas mee buiten mededinging!

We hebben drie getrouwde kinderen, twee jongens en een meisje en ook zeven kleinkinderen. Onze beide zonen wonen in Nederland en onze dochter woont in Duitsland.

Oorspronkelijk kom ik uit het onderwijs. Maar in de loop van mijn leven werd het werk op school steeds minder en het werk als predikant steeds meer.

Ik heb Gods leiding in mijn leven heel sterk ervaren.

Ik heb na de kweekschool in Meppel aan de “Fryske Academie” Duits gestudeerd en daarna theologie o.a. in de Ned. Herv. Kerk, aan de Kath. Universiteit in Tilburg en tenslotte aan de V.U. in Amsterdam. In Amsterdam heb ik doctoraal gedaan.

In die tijd gaf ik les aan de Chr. Agrarische Hogeschool in Dronten.

In diezelfde tijd gaf ik les aan een andere Hogeschool waar godsdienstleraren en predikanten werden opgeleid. Zo kom ik regelmatig in kerkenraadskamers oud-studenten tegen als voorganger of als kerkenraadslid.

Mijn vakken waren ethiek, wereldgodsdiensten, christelijk geloof en onderwijskunde.

Toen ging Pastor Juth in het Sauerland met emeritaat.

Zo werd ik door de “Evangelische Kirche in Hessen und Nassau” beroepen om de “Urlauberseelsorge” in het Sauerland van hem over te nemen.

Zo werd de school steeds minder en het pastoraat steeds meer.

Via dit werk kwamen we in contact met de IPNZE. Zo waren we al 19 jaar elk jaar 1 of 2 keer in Portugal, 5 keer in Benidorm en 1 keer in Turkije.

We ontmoeten heel veel mensen. We reizen erg veel en zijn maar weinig thuis.

We wonen in Uelsen in de Grafschaft Bentheim en hebben nog een postadres in Kampen. We kijken uit naar de periode op Gran Canaria en hopen op een gezegende en plezierige tijd.

Helpt u ook financieel mee?

Want het voortbestaan van de kerk hangt mede af van de trouw van de bijdragers.

Giften zijn daarom heel welkom op bankrekening NL14 RABO 0140 2898 36 t.n.v. penningmeester IPNZE, o.v.v. bijdrage kerk Gran Canaria.

Uw gift is dan ook aftrekbaar van de belasting, omdat het IPNZE een ANBI-status heeft.

Tot slot een vooruitblik.

Het volgende Bericht van de kerk van Gran Canaria mag u verwachten in de periode mei/juni 2017, met daarin een terugblik van kerkteam en predikanten op het verloop van het seizoen.

Nieuws

Nummer 21, Mei 2024

mei 16, 2024

Nummer 20, November 2023

november 16, 2023

Nummer 19, Juni 2023

juni 29, 2023

Nummer 18, Oktober 2022

november 1, 2022

Nummer 17, Juni 2022 

juni 16, 2022

Nummer 16, November 2021

november 8, 2021

Nummer 15, Juni 2021

juli 23, 2021

Nieuwsbrief Kerst 2020

februari 26, 2021

Nummer 14, oktober 2020

februari 26, 2021

Nummer 13, Juli 2020

februari 26, 2021